De laatste jaren

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

De laatste jaren is de houding van de westerse (christenlelijke) wereld tegenover de islam sterk veranderd. Dit komt voornamelijk door de invloed van de media, onbegrip voor de cultuur en religie. Maar zijn het christendom en de islam nu echt zo verschillend dat er niet kan worden samengewerkt?

In deze scriptie zal ik de standpunten en ethiek van het christendom en de islam beschouwen en vergelijken om te zien wat de verschillen en overeenkomsten van deze religies zijn. Aan de hand hiervan wil ik erachter komen wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn.

De hoofdvraag waarop in deze scriptie getracht wordt antwoord te vinden is:

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Islam en het Christendom en op welke gebieden zijn er mogelijkheden tot samenwerking?

Deze hoofdvraag zal ik proberen te beantwoorden door middel van de volgende deelvragen:

 1. Wat is de Islam?
 2. Wat is het Christendom?
 3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Koran en de Bijbel?
 4. Welke samenwerkingsmogelijkheden bestaan er?

Achtereenvolgens komen de volgende hoofdstukken aan de orde hoofdstuk 1 'Islam en Christendom', hoofdstuk 2 'Koran en Bijbel' en hoofdstuk 3 'Samenwerking?'. In deze hoofdstukken zullen de deelvragen beantwoord worden.

Wat is de Islam?

De Islam (???????) is een monotheïstisch godsdienst en is één

van de grootste godsdiensten op Aarde. De Islam behoort tot de

Abrahamitische religies. Islam betekend letterlijk "overgave",

hiermee wordt de overgave of onderwerping aan God bedoeld. Dit wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een moslim zich overgeeft aan Gods

wil en wetten.

Het voornaamste heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan de moslims geloven dat God deze woorden letterlijk aan Mohammed, de boodschapper, doorgaf. Naast de Koran is er ook nog de soenna, in dit boek worden de levenswijze, gezegden en standpunten van de profeet Mohammed beschreven.

Sommige Islamdeskundigen (Islamologen) beschrijven de islam als een rechtssysteem in plaats van een godsdienst, omdat er in islamitische gebieden nooit een tweedeling heeft bestaan tussen religieuze en juridische aspecten.

Het is een lange tijd onduidelijk geweest hoeveel moslims er zijn, maar eind 2009 is vastgesteld dat het aantal moslims 1,57 miljard is.

Moslims hebben verschillende riten en plichten waar hij zich aan moet houden. Deze plichten heten de fiqh. De belangrijkste vijf plichten worden ook wel de 'Vijf zuilen van de Islam genoemd'. De vijf zuilen van de Islam zijn:

 1. De getuigenis (shahada); De Arabische tekst is "???? ?? ?? ??? ??? ????, ???? ??? ?????? ???? ???? ", de Nederlandse vertaling luidt als volgt "Ik getuig dat er geen godheid is dan Allah, ik getuig dat Mohammed Allah's boodschapper is". Deze getuigenis moet vol overtuiging worden uitgesproken. Veel baby's uit moslimgezinnen krijgen direct na hun geboorte de shahada ingefluisterd.
 2. De salat; het verrichten van de, vijfmaal daagse, verplichte heilige gebeden. De salat is bedoeld om Allah te eren en te danken.
 3. De zakat; het geven van een gift aan de armen op zo economische en sociale zekerheid binnen de gemeenschap te verwerven.
 4. Het vasten in de maand ramadan; Het vasten ziet men als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Volgens de Islamitische leer worden door het vasten zondes vergeven. Ook vasten moslims om zelfdiscipline te ontwikkelen.
 5. De hadj; de pelgrimstocht naar Mekka. De hadj is verplicht voor gezonde volwassen moslims met voldoende geld. Voor zwakkere of zieken is het dus geen verplichting.

Elke moslim is traditioneel verplicht zich aan deze vijf zuilen te houden. Hierdoor wordt de persoonlijke discipline van elke gelovige en de gehoorzaamheid aan God uitgedrukt.

Islam in het dagelijks leven

In het praktijk speelt de islam niet alleen een rol in het innerlijke, maar duidelijk ook in het dagelijks leven van moslims. De regels en de ethiek zorgen ervoor dat de samenleving en het individu een gelukkig leven hebben door een goede basis te verschaffen. Buiten de persoonlijke moraal strekt de regelgeving van de islam zich ook uit over de maatschappij, politiek en het rechtssysteem.

In het dagelijks leven zijn er veel eenvoudige manieren om Allah's aanwezigheid in herinnering te brengen, vaak gebeurt dit door Zijn naam in korte gebedjes te noemen. Voorbeelden van deze gebedjes zijn: 'bism-illah' (in de naam van Allah), 'Allahu akbar' (Allah is de grootste).

In de islam zijn, naast de moraal en het geloof, ook rituelen belangrijk. Deze rituelen hebben als doel de gelovigen te sturen en steunen op weg naar geestelijke ontplooiing, het leiden naar het heilige en de ontmoeting met Allah. Innerlijke gerichtheid op Allah kan alleen worden bereikt als het geloven berust op overtuiging en intentie. Volgens de Islam is het zinloos rituelen na te komen zonder geloof en/of de juiste intentie. Als men een volledige gerichtheid op het heilige wil bereiken moeten rituelen goed worden uitgevoerd. Alleen zo kan de spirituele balans worden gerealiseerd.

In de Islam worden voedsel en water als heilige geschenken van Allah gezien. Men mag daarvan genieten, mits buitensporigheid worden vermeden. Melkproducten, groenten, eieren en ook alle vissoorten zijn zonder verdere voorschriften toegestaan. De islam verbiedt het eten van varkensvlees, vlees van carnivoren en van door ziekte gestorven dieren, omdat deze onrein zijn en daarom verboden (haram). Alcoholische dranken zijn verboden en, vanwege hetzelfde principe, alles dat de geesttoestand beïnvloeden en verslavend werkt. Om het vlees van een toegestane diersoort te mogen eten moet het halal, dat wil zeggen geoorloofd om te eten, worden gemaakt. Dat gebeurt door het dier ritueel met een halssnede te slachten onder het uitspreken van 'Bism-illah-rahmaan-rahiem", in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige. De achterliggende gedachte is dat alle leven aan Allah toebehoort en mensen alleen met Zijn toestemming een dier mogen doden.

Hoewel het gebed in principe op elke schone plek kan worden verricht, is de moskee er toch de meest aangewezen plaats voor. De gebedsruimte moet ritueel rein zijn en mag niet worden betreden met schoenen die ook op straat worden gedragen. In een moskee moeten voor mannen en vrouwen aparte faciliteiten zijn voor de (rituele) reiniging en het gebed. In sommige landen is het ongebruikelijk voor vrouwen om naar de moskee te gaan. De reden die daarvoor wordt gegeven is problemen met onveiligheid op straat. De moskee is van belang voor moslims als plaats voor gebed, godsdienstonderricht en, vooral voor migranten, als ontmoetingsplaats.

Wat is het Christendom?

Bestand:Ichthus.svg

Het christendom is een monotheïstische godsdienst die gebaseerd is op het, zoals in het Nieuwe Testamant beschreven, leven van Jezus. Het heilige boek van de christenen is de bijbel, hierin staan prediking, kruisdood en opstanden centraal. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de Messias die in het Oude Testament voorspeld werd. Volgens de christelijke leer is Jezus naar de wereld gestuurd om de mensheid te bevrijden van de zonde. Jezus is zowel God als mens.

Christenen geloven dat de mens zondig geboren wordt, dit zorgt dan ook voor de scheiding tussen God en mens. Eén van de belangrijkste punten uit het christendom is naastenliefde. Jezus zelf zei dat het belangrijkste goddelijke gebod is: "Heb God lief boven alles en uw naaste uzelf."

Volgens christenen hebben vier van Jezus' discipelen verhalen over zijn afkomst, geboorte, leven, sterven, opstanding en hemelvaart geschreven in zogenaamde evangeliën. Deze evangeliën zijn verzameld in het Nieuwe Testament.

Wereldwijd zijn er 2 miljoen christenen, daarmee is het christendom de grootste godsdienst op Aarde.

Het christendom is onder te verdelen in 3 hoofdstromingen:

 1. Het katholicisme
 2. Het protestantisme
 3. Moderne geestelijke stromingen

Ondanks de vele verschillen tussen de stromingen zijn er toch enkele overeenkomsten die de kerken bijeenhouden. Hun gemeenschappelijke basis is de

Apostolische geloofsbelijdenis (het Credo), de belangrijkste leerstukken van het christelijk geloof. De belangrijkste punten uit het Credo zijn:

één god, de schepper van hemel en aarde;

de drie-eenheid (vader, zoon en de heilige geest);

de bijbel als bron van openbaring en gezag;

een leven na de dood.

Christenen geloven dat er één God is, maar dat deze bestaat in drie heilige personen, namelijk: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Sommige theologen zien een hiërarchie in de drie-eenheid. Er zou een 'plannenmaker' zijn (de Vader), een 'uitvoerder' (de Zoon) en een 'kracht' waarmee deze plannen worden uitgevoerd (de Heilige Geest).

Christenen geloven dat Jezus Christus aan het einde der tijden, de wederkomst, zal terugkeren op aarde om het laatste oordeel te vellen over alle mensen (levend en dood). Christenen die Christus als Verlosser hebben geaccepteerd worden vergeven, ook als ze de christelijke levensbeginselen niet hebben nageleefd.

Christendom in het dagelijks leven

Het christelijk geloof kan worden gezien als een levenswijze waarvan Jezus Christus het middelpunt is.

Voor christenen is het belangrijk dat je regelmatig naar de kerk gaat en bidt. Het allerbelangrijkste is dat je God lief hebt. In het gebed wordt God bedankt, geprezen, om vergeving gevraagd, er wordt om hulp en zegen gevraagd en voorbede gedaan voor situaties en personen. Het meest voorkomende gebed is waarschijnlijk het smeekgebed, waarbij de gemeente of de enkeling dingen van God vraagt. In een gebed kan je God van alles vertellen. Bijvoorbeeld dingen waar je mee zit of je kan God bedanken. Ook is naastenliefde belangrijk en het helpen van mensen. Het doel is om net zo te leven als Jezus.

Voor de christenen is de bijbel de bron waaraan zij hun leefregels ontlenen. Het voorlezen uit de Bijbel is een essentieel onderdeel van de christelijke kerkdienst. De bijbel geeft richting aan hun leefwijze. Christenen proberen op basis van die regels vorm aan hun leven te geven. In de kerk leest de voorganger uit de bijbel en legt uit wat er, met oog op het dagelijkse leven, staat. Daardoor kunnen gelovigen de leefregels beter begrijpen. Voor christenen geeft het een weg van het geloof aan die je kunt volgen. Christenen willen leven zoals Jezus hen leert: een leven gericht op naastenliefde en rechtvaardigheid. Het horen en reageren op het woord van God maakt deel uit van de samenkomst. Soms betekent dit reageren dat men bepaalde leerstukken gelooft; soms dat men zich houdt aan dat wat geleerd wordt. In vrijwel alle christelijke samenkomsten is de preek onderdeel van de dienst. Naast gebed en vieringen is de diaconie een belangrijk element in de christelijke kerken. Het werk van de diakenen is (in principe) hulp bieden aan iedereen die daar om vraagt, meestal uit dit zich in zorg voor de armen en zieken. Diaconie is een taak voor alle leden van de kerk, maar meestal wordt ze uitgevoerd door diakenen of een diaconale commissie.

Christenen proberen zo veel mogelijk volgens de tien geboden te leven, ze worden er niet toe verplicht, maar het wordt wel van ze verwacht.

Overeenkomsten en verschillen

Moslims en christenen zijn beide van mening dat god uniek is, maar preken met een verschillende nadruk over deze god. Voor zowel moslims als christenen is de begeerte naar god een drijfveer van het geloof, want beide volken zoeken op een overeenkomstige manier naar kennis over god. Ook hebben moslims en christenen beide de wens zich te onderwerpen aan Gods wil.

Christenen geloven dat zij God kunnen kennen, moslims houden dit voor onmogelijk, omdat God zich op geen enkele manier openbaart aan de moslims, hij onthult hun slecht zijn wil.

Moslims erkennen Allah's grootheid en macht op basis van verschillende oude tradities, terwijl christenen meer de nadruk leggen op Gods naastenliefde en genade.

In de Islam draait alles om de Koran en tradities. Dit geldt voor zowel de plaats van de mens en het individu als voor de structuur van de gemeenschap en de praktische moraal. Met andere woorden, niets kan gebeuren zonder godsdienstige lading te hebben. Bij christenen is dit minder aan de orde, omdat ze niet iedere minuut van de dag bezig zijn met het geloof. Natuurlijk bidden ze voor het eten en soms voor het slapen gaan, maar ik denk dat moslims veel meer met Allah bezig zijn, omdat ze vaak Zijn naam gebruiken en vijf keer per dag moeten bidden.

Wat is de Koran?

Voor alle moslims is de Koran (Qoeran) het woord van Allah, de definitieve en volmaakte openbaring in het Arabisch aan zijn Profeet, Mohammed. Koran betekend letterlijk 'oplezing', dit wijst erop dat het niet de bedoeling is dat de Koran alleen gelezen wordt maar ook gereciteerd. Volgens moslims vult de Koran de eerdere heilige schriften, van het Jodendom en het Christendom, aan en overtreft de Koran deze. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken, de soera's. Elke soera heeft een eigen soms intrigerende naam, zoals 'soera van de koe'. De eerste soera, Fatiha (de opening), wordt vijfmaal per dag uitgesproken aan het begin van het gebed en vat kort de boodschap van de Koran samen.

Naast de Koran is ook de Sharia (wet van God) voor veel moslims een belangrijk boek. In de Sharia staat een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen bepaalt, zowel in de relatie tussen mensen als in de relatie tussen Allah en mens.

Deelhoofdstukken van de Sharia zijn onder andere: kledingvoorschriften, verhouding tussen man en vrouw, strafrecht en erfrecht. In ongeveer 50 verschillende landen hebben delen van de Sharia rechtskracht.

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is de naam van een verzameling geschriften die gezag heeft voor christenen. De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken, van Genesis tot Maleachi.

De volgende geschriften zijn het belangrijkst:

De vijf boeken van Mozes. Zij behandelen de schepping van de wereld, de roeping van het volk Israël, het begin van hun geschiedenis en de uittocht uit Egypte.

De historische boeken. Deze geschriften behandelen allerlei aspecten van de geschiedenis van Gods volk.

De profeten. Dit belangrijke onderdeel van het Oude Testament bevat de geschriften van enkelingen die door de Heilige Geest geïnspireerd werden.

Het Nieuwe Testament is voor christenen van ongekend belang, omdat het de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van het christelijke evangelie bevat. Het bestaat uit 27 boeken, en is dus veel kleiner dan het Oude Testament. Het Nieuwe Testament bevat o.a. de vier Evangeliën (goede nieuws). Deze vier boeken geven het onderwijs en het leven van Jezus Christus weer, met als hoogtepunt zijn opstanding. Het boek 'Handelingen der Apostelen' behandeld vragen zoals 'Hoe werd het evangelie van Palestina naar Europa overgebracht?' en 'Hoe reageerden de tijdgenoten op de gebeurtenissen die in het evangelie beschreven staan?'.

Het volgende deel van de bijbel bestaat uit brieven. Deze brieven geven les over christelijk geloof en gedrag, en zijn nu nog net zo invloedrijk als toen ze geschreven werden. De meeste brieven zijn door Paulus geschreven. Het Nieuwe Testament eindigt met het boek 'Openbaringen'. Het is een visioen van het einde van de geschiedenis waarin men een glimp ziet van het nieuwe Jeruzalem.

Overeenkomsten en verschillen

In de Koran wordt vaak verwezen naar de tawrah (Thora) en het injil (Bijbel).

De Koran verwijst vaak naar de profeten en aartsvaders van het Oude Testament en naar Jezus in het Nieuwe Testament. Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en vele anderen zijn voor moslims net zo bekend als voor christenen.

Aangezien God/Allah de uiteindelijke bron van alle drie de geschriften is, zijn deze overeenkomsten niet verassend.

Er is echter wel een fundamenteel verschil tussen de Koran en de Bijbel. De Koran gaat niet 'over' God, maar is het directe woord van God. Dit is dan ook de reden dat de Koran het fundament van de islamitische maatschappij is en betrekking heeft op alle aspecten van het leven.

De koran bevat een aantal verhalen die ook in de Bijbel voorkomen.

Veel moslims vinden dat Joden en Christenen de aan hen gegeven openbaringen niet zuiver hebben bewaard. Ook zouden Christenen de boodschap van Jezus verkeerd uileggen.

Regels uit de Koran / Tien geboden

Als we kijken naar de tien geboden en enkele regels uit de Koran, zien we een aantal overeenkomsten (zie tabel). Hieruit kunnen we concluderen dat moslims en christenen vrijwel volgens dezelfde normen en waarden leven.

Samenwerking?

Politiek

Als we kijken naar de standpunten van de ChristenUnie en de Nederlandse Moslim Partij, zien we op meerdere punten overeenkomsten. Hieronder staan een aantal van die punten op het gebied van 'Jeugd en Gezin' en 'Onderwijs'.

"Helaas zien we dat sociale netwerken rond kind en gezin kleiner en zwakker worden door de toename van echtscheidingen, onstabiele combigezinnen en de werkdruk op ouders. In het jeugdbeleid staan opvoeding, zorg, onderwijs en veiligheid centraal." (Christen Unie, Jeugd en Gezin)

"Bij problemen moet het kind niet uit het gezin gehaald worden, maar moet het gezin de coach krijgen, niet het vervangende gezin. Samen wordt er gewerkt aan een oplossing die voor beide partijen naar tevredenheid zal werken, waarbij gewerkt wordt aan de opvoeding van het kind, maar ook aan de begeleiding van de ouders. Hieraan gekoppeld is het nodig om scheidingen niet zo makkelijk te maken." (Nederlandse Moslim Partij, Jeugd en Gezin)

"We kennen in Nederland een pluriform schoolstelsel. Dat is een stuk erfgoed waar we aan hechten. Nederland is ook een pluriform land waarin een ieder ook zijn religie terug moet kunnen vinden in de scholen indien hij of zij dat wenst. Zo moet er ruimte zijn voor ieders overtuiging, ook in de scholing." (Nederlandse Moslim Partij, Schoolstelsel)

"Omdat het onderwijs zo'n grote invloed heeft op de vorming van kinderen, is het van groot belang dat ouders voor hun kinderen een vorm van onderwijs kunnen kiezen die bij hun levensvisie past... Bijzondere scholen behouden hun bestaansrecht." (ChristenUnie, Onderwijs)

Maar niet alleen op het gebied van 'Jeugd en Gezin' en 'Onderwijs' hebben deze partijen overeenkomsten, ook op het gebied van o.a. zorg en sport zien we dat deze partijen dezelfde instelling hebben. Als de Nederlandse Moslim Partij ooit uitgroeit tot één van de grote partijen denk ik dat de ChristenUnie en de NMP er goed aan doen om samen te werken, want dan bestaat er een goede mogelijkheid dat:

een groter publiek wordt bereikt;

er een serieus punt wordt gemaakt;

sommige standpunten doorgevoerd worden, als ze samen in het kabinet zitten.

"De komst van een islamitische partij is volgens de in Nederland wonende moslims wenselijk, maar heeft weinig kans van slagen. Veel moslims zullen niet op de partij stemmen en er is verdeeldheid over de te volgen koers." (http://www.nu.nl/algemeen/581854/weinig-kansen-voor-islamitische-partij.html)

"De moslimpartij zou een goede partner in de raad kunnen zijn", zegt Jelte Hoving, nummer twee op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. (http://www.nd.nl/artikelen/2010/februari/13/moslimpartij-en-cu-opvallend-eensgezind)

Bijzonder Onderwijs

In Nederland zijn ruim vijfentwintig islamitische basisscholen waaraan Nederlands onderwijs met een islamitische signatuur wordt gegeven. Over het algemeen wijkt de aangeboden lesstof nauwelijks af van die op bijvoorbeeld openbare scholen, behalve voor het vak godsdienst. Steeds meer andere scholen in Nederland zien in dat zij ten behoeve van de culturele vorming van al hun leerlingen meer aandacht moeten besteden aan de islam. Openbare scholen zijn verplicht islamitische godsdienstonderwijs toe te staan tijdens schooluren als ouders daarom vragen. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te kunnen worden gerealiseerd, hetgeen de behoefte aan bijzondere islamitische scholen doet toenemen.

Ook zijn er in Nederland genoeg christelijke basis- en middelbare scholen. Het doel van deze scholen is het integreren van het christendom in de opvoeding en het onderwijs. Zowel bij het protestants, algemeen christelijk als katholiek onderwijs is de christelijke geloofstraditie de richtlijn voor de levenbeschouwelijke vorming.

Veelal worden er op islamitische en christelijke scholen dezelfde vakken aangeboden. De meeste 'basis' vakken zoals Nederlands, geschiedenis en biologie hebben geen godsdienstige lading. Doorgaans heeft alleen het vak godsdienst/levensbeschouwing een christelijke of islamitische neiging. Ik denk dat het goed zou zijn om bijzondere scholen op te richten waar zowel christelijke als islamitische kinderen naar toe kunnen. Hier kunnen ze dan gezamenlijk de basis vakken volgen, maar gescheiden levensbeschouwing. Dit zal de integratie goed doen, omdat kinderen dan van jongs af aan al leren dat het niet erg is om een ander geloof te hebben en respect voor elkaar hebben.

Abortus

Zowel christenen als moslims zijn tegen abortus, want God/Allah keurt abortus af omdat hierdoor een menselijk leven wordt weggenomen. Volgens God mogen mensen niet over leven en dood bepalen en vandaar gaat abortus tegen de wet van God in. Moslims en christenen zien het leven als een geschenk van God. Daarom moet je het leven een kans geven en mag je het niet tenietdoen.

De rooms-katholieke ethiek ziet abortus als moord, omdat je een menselijk leven vernietigt. Ze maken echter wel een uitzondering als door bijvoorbeeld (levensbedreigende) baarmoederhalskanker indirecte abortus gepleegd moet worden.

In islamitische landen is abortus bij wet verboden. Sommige wetgeleerden achten abortus wel toelaatbaar onder bepaalde omstandigheden. Volgens de Hadith van Mohammed wordt een embryo pas na 120 dagen 'bezield'. Daarom is abortus na 120 dagen verboden tenzij er sprake is van een levensbedreigend gevaar.

Christenen en moslims zouden samen kunnen demonstreren tegen abortus, immers "samen sta je sterk". Een andere mogelijkheid zou het oprichten van een ethiekcommissie zijn, waarbij gelovigen vragen kunnen stellen over o.a. abortus. Deze commissie zou (eventueel) ook voorlichting kunnen geven over voorbehoedsmiddelen.

Homoseksualiteit

Volgens veel christenen gaan homoseksualiteit en het christendom, of geloof in het algemeen, niet samen. Dit baseren ze op de bijbel, die zegt dat homo's in de hel komen. Dat is dan ook een van de redenen dat jongeren uit streng katholieke gezinnen niet snel voor hun geaardheid zullen uitkomen. Zeker niet als ze nog thuis wonen. De vereniging voor christelijke homo's en lesbiennes (CHJC) wil hieraan een einde maken. "De vereniging heeft als doel mensen met een christelijke levensovertuiging, die homoseksueel zijn, samen te brengen en daarnaast de integratie van homoseksuelen binnen kerk en samenleving te bevorderen." (Website CHJC). De vereniging organiseert allerlei activiteiten om mensen te bewijzen dat homoseksualiteit en geloof helemaal geen slechte combinatie is, deze activiteiten worden zowel binnen als buiten de kerk georganiseerd. Ook proberen ze zoveel mogelijk argumenten, tegen homoseksualiteit, vanuit de bijbel te weerleggen.

Moslims hebben een soortgelijke stichting namelijk, stichting YOESUF. De organisatie is gespecialiseerd in het verschaffen van informatie over (homo)seksualiteit en de Islam. Stichting YOESUF wil zorgen voor een beter begrip voor elkaars leefwijze, religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het mooie van deze stichting is dat ze niet verbonden zijn met specifieke nationaliteiten, etnische groeperingen, religieuze of politieke stromingen. Hierdoor zijn ze in staat een grote doelgroep te bereiken. De stichting richt zich op moslims en niet-moslims die vragen hebben of van gedachten willen wisselen over de Islam en (homo)seksualiteit.

Ik denk dat er op het vlak van homoseksualiteit een goede samenwerking tussen christenen en moslims mogelijk is. Zowel de vereniging CHJC als stichting YOESUF hetzelfde doel hebben, namelijk zorgen voor maatschappelijke acceptatie van homoseksuele gelovigen. Of dat dan christenen of moslims zijn maakt niet meer uit. Het gaat erom dat deze groepen een steunpunt bieden voor homoseksuelen.

Zo zouden de vereniging en de stichting jaarlijks een congres kunnen organiseren, waar de mogelijkheden, van homoseksualiteit en het geloof, verteld worden.

Conclusie

De hoofdvraag van deze scriptie is: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Islam en het Christendom en op welke gebieden zijn er mogelijkheden tot samenwerking?

De overeenkomsten tussen de Islam en het Christendom zijn dat moslims en christenen beide geloven dat God uniek is. Beide volken zoeken ook naar kennis over God. Tevens geloven moslims en christenen dat God boven hun staat en zijn bereidt zich te onderwerpen aan Gods wil. Uit de Koran en de Bijbel kunnen we concluderen dat de normen en waarden van zowel de Islam als het Christendom overeenkomsten vertonen.

De verschillen tussen de Islam en het Christendom zijn onder andere dat Christenen geloven dat zij God kunnen kennen, moslims daarentegen houden dit voor onmogelijk. Een ander verschil is dat moslims en christenen met een andere nadruk preken over God; moslims preken over Allah's grootheid en macht terwijl christenen meer de nadruk op Gods naastenliefde en genade leggen. In de Islam kan niets gebeuren zonder dat het iets met het geloof of tradities te maken heeft. In het Christendom is dit minder het geval.

Samenwerking tussen moslims en christenen is onder andere mogelijk op de volgende gebieden:

Politiek; de Nederlandse Moslim Partij en de ChristenUnie zouden graag met elkaar samenwerken. Dit is mogelijk doordat de standpunten van beide parijen veel overeenkomsten vertonen.

Onderwijs; als er scholen opgericht zouden worden die bijzonder onderwijs geven aan zowel islamitische als christelijke kinderen zullen kinderen al vanaf een jonge leeftijd leren elkaar te respecteren.

Abortus; omdat christenen en moslims beide tegen abortus zijn. Ze zouden acties tegen abortus kunnen opzetten, maar bijvoorbeeld ook een commissie in het leven kunnen roepen die vragen omtrent abortus beantwoordt en voorlichting geeft over voorbehoedsmiddelen.

Homoseksualiteit; aangezien de CHJC en stichting YOESUF hetzelfde doel hebben zouden ze op dit gebied kunnen samenwerken en een belangrijk internationaal steunpunt kunnen worden voor gelovigen homoseksuelen.

Bronnenlijst

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Koran
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Soenna
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Shahada
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Salat_(islam)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan_(vastenmaand)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Halal_en_haram
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Testament
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Halal_en_haram
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Moslimfundamentalisme
 • http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/islamverbeteringchristendom.htm
 • http://www.scholieren.com/werkstukken/10495
 • http://www.gotquestions.org/nederlands/vijandigheid-Christenen-Moslims.html
 • http://archief.marokko.nl/ramadan_festival/index.php/nieuws-177-%92Moslims_christenen_zouden_meer_moeten_samenwerken%92_Scepsis_in_reformatorische_kring.html
 • http://www.museumkennis.nl/lp.rmv/museumkennis/i004244.html
 • http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-488336.html
 • http://www.nd.nl/artikelen/2010/maart/12/moslims-en-christenen-schrijven-samen-boek
 • http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/01022cgodsdienst1/pagina06-christendom.htm
 • 2000 jaar Christendom, Alister McGrath, Kampen, 1997
 • Islam, Paul Lunde, The house of books, 2002
 • Islam voor beginners, Sajidah Abdus Sattar, Forum, 2003, 4e druk
 • Waar wetenschap en geloven raakt, John E. Rijnsdorp, DAMON, 2005