Reisdocumenten

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Reisdocumenten, identiteitsbewijzen en identiteit- documentfraude

Doelstellingen:

* De leerling kan de verschillende Nederlandse reisdocumenten en identiteitsbewijzen benoemen;

* De leerling kan de verschillen benoemen tussen de verschillende soorten paspoorten;

* De leerling kan uitleggen welk document voor welke identificatie gebruikt mag worden;

* De leerling kan uitleggen wanneer minderjarige kinderen een identiteitsbewijs of paspoort kunnen aanvragen;

* De leerling kan de verschillen benoemen tussen de modellen 2001 en 2006;

* De leerling kan de 1ste lijn echtheidskenmerken benoemen en controleren bij de verschillende reisdocumenten, Identiteitsbewijzen en rijbewijs;

* De leerling kan de verschillen aangeven tussen echtheidskenmerken als schaduwwatermerk kinegram voelbaar reliëf en Imageperf;

* De leerling kan benoemen wanneer en bij welke instantie je een legitimatie- of identiteitsbewijs nodig hebt;

* De leerling is in staat bij een staande houding of controle documenten op echtheid te controleren d.m.v. 1ste lijn echtheidskenmerken.

Elke burger, die de Nederlandse nationaliteit bezit, kan een zogenaamd reisdocument of identiteitsbewijs aanvragen. De verschillende soorten paspoorten, vreemdelingendocumenten, ID-kaart en rijbewijs zijn eigendom van de overheid. De houder is dus geen eigenaar van het document.

Het aanvragen van een reisdocument kan op elke leeftijd, waarbij kleine kinderen natuurlijk hun ouders nodig hebben.

Tot 18 jaar heb je, bij de aanvraag van een paspoort, schriftelijk toestemming nodig van allebei de ouders, voogd of van de persoon die het gezag heeft over de minderjarige (gezaghouder).

Een van de ouders, dan wel de gezaghouder moet schriftelijk toestemming verlenen en bij de aanvraag moet van die persoon een geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Dus minderjarige kinderen (18-) mogen dus een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.

Maar tot hun 16de jaar kunnen ze ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders. Dan hebben ze dus geen eigen paspoort nodig.

Vanaf half 2012 komt er een eind aan bijschrijvingen van kinderen in het paspoort. Kinderen moeten vanaf 1 juli 2012 een eigen reisdocument hebben. Het paspoort waarin een kind reeds is bijgeschreven blijft geldig tot aan einde geldigheid van het paspoort.

Europese wetgeving schrijft dit voor. Daar staan eisen in waaraan alle (europese) reisdocumenten moeten voldoen.

Minderjarige kinderen (kinderen tot 18 jaar) die een eigen paspoort aanvragen moeten schriftelijke toestemming hebben van de ouders of degene die

het gezag heeft. Voor de aanvraag van een identiteitskaart is deze toestemming tot 12 jaar vereist.

Vanaf 12 jaar is geen toestemming meer nodig voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart, wel van een paspoort.

Uiteindelijk geldt dat dus ook voor een kind van 12 jaar of ouder, die in situaties terecht kan komen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, waarin om een ID-kaart kan worden gevraagd.

De identificatieplicht geldt uiteindelijk dus voor iedereen in Nederland vanaf 12 jaar. Als je geen geldig ID-bewijs hebt en je wordt gecontroleerd, dan kun je een boete krijgen.

Reisdocumenten worden in Nederland op een centrale plaats vervaardigd. Daar worden ook allerlei kenmerken en de persoonlijke gegevens aan het paspoort aangebracht.

Er zijn in Nederland twee verschillende modellen van onze reisdocumenten in omloop. Het betreft: Model 2001 en Model 2006.

ID-kaart model 2001

Paspoort model 2001

ID-Kaart model 2006

Paspoort model 2006

Zowel bij het Nederlandse paspoort als bij de ID-kaart is de zogenaamde houderpagina hard. De houderspagina bij de modellen 2001 zijn overwegend lichtblauw en die bij de modellen 2006 hebben oranje en geel ingebracht.

De echtheidskenmerken bij zowel het model 2001 als het model 2006 zijn:

* Schaduwwatermerk (paspoort - iedere bladzijde van het boekje)

* Kinegram (paspoort en ID-kaart - houderpagina)

* Voelbaar reliëf (paspoort en ID-kaart - houderpagina)

* Imageperf (paspoort en ID kaart - houderpagina)

De modellen reisdocumenten bestaan uit diverse typen documenten:

* het nationaal paspoort

Sinds 26 augustus 2006 heeft het Nederlandse paspoort een chip met daarin:

* de pasfoto

* de naam en voornamen

* de geboortedatum

* het geslacht

* het documentnummer

* het burgerservicenummer (voorheen SoFi-nummer)

* de datum einde geldigheid document

* land van uitgifte

* en sinds 2009 ook twee vingerafdrukken

In 2009 werden ook de vingerafdrukken in de chip van het reisdocument ingebracht. De vingerafdrukken worden bij het aanvragen van een reisdocument elektronisch gelezen met een vingerafdruklezer en twee vingerafdrukken worden opgeslagen.

Het Nederlandse paspoort is niet alleen in Europa geldig, maar ook in landen buiten Europa. De Nederlandse ID-kaart is alleen geldig in met name genoemde Europese landen

Een paspoort is vijf jaar geldig.

Het paspoort heeft een chip waarin naast persoonsgegevens ook een foto van de houder is opgeslagen. Vanaf 21 september 2009 worden in de chip ook vingerafdrukken opgenomen in het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. Voor diplomatieke en dienstpaspoorten gebeurde dit al vanaf 28 juni 2009. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen. Reisdocumenten met chip zonder vingerafdrukken blijven geldig tot de datum die in het document staat vermeld.

* de Nederlandse identiteitskaart

Sinds 26 augustus 2006 heeft de Nederlandse identiteitskaart ook een chip met daarin:

* de pasfoto

* de naam en voornamen

* de geboortedatum

* het geslacht

* het documentnummer

* het burgerservicenummer (voorheen SoFi-nummer)

* de datum einde geldigheid document.

Later in 2009 werden ook de vingerafdrukken in de chip van dit reisdocument ingebracht.

De Nederlandse ID-kaart is alleen geldig in met name genoemde (Europese) landen. ID-kaart is net als het paspoort vijf jaar geldig.

De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de volgende landen:

Andorra Roemenië

België San Marino

Bulgarije Slovenië

Cyprus Slowakije

Denemarken Spanje

Duitsland incl. de Canarische eilanden

Estland Turkije

Finland Tsjechië

Frankrijk IJsland

Griekenland Zweden

Groot-Brittannië Zwitserland

Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden)

Hongarije

Ierland

Italië

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Malta

Monaco

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

Op een identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven.

* het zakenpaspoort

Is gelijk aan het nationale paspoort, maar heeft in plaats van 32 pagina's 66 pagina's. Dat paspoort wordt gebruikt door mensen die veel reizen en daardoor veel visa en in- en uitreisstempels krijgen. Dit paspoort is iets duurder dan een gewoon paspoort. Het is ook 5 jaar geldig.

* het diplomatiek paspoort

Is een paspoort voor diplomaten, zoals ambassadeurs en personeel van een ambassade en consulaat.

* het dienstpaspoort

Een paspoort voor mensen die zich in het buitenland bevinden voor hun eigen land

* het noodpaspoort

Stel je raakt in het buitenland je paspoort kwijt. Dan kun je een noodpaspoort aanvragen. Dat noodpaspoort is geldig voor alle landen en is geldig voor één jaar of soms korter. Sommige landen stellen eisen aan de geldigheidsduur van een reisdocument en daar wordt rekening mee gehouden bij het vertrekken van een noodpaspoort. Het noodpaspoort moet ook weer ingeleverd worden op de datum die in de aanvraag staat vermeld.

· het Laissez-passe.

Laissez-passe is vertaald; laat maar passeren.

Een Laissez-passe is een zeer tijdelijk document en bedoeld om bij verlies van het paspoort uit een land te komen en naar een ander land te reizen.

Het is een tijdelijk reisdocument dat geldig is voor het land van bestemming en voor de landen die gepasseerd worden tijdens de reis. Een laissez-passe wordt alleen verstrekt als het niet meer mogelijk is om op tijd een noodpaspoort te verstrekken. Een Laissez-passe dient ook weer ingeleverd te worden op de dag waarop de geldigheidsduur van het document eindigt of daarvoor.

* Het vreemdelingen paspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die (nog) niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Alleen erkende vluchtelingen met een asielstatus, hebben recht op een vluchtelingenpaspoort.

De geldigheid van het vreemdelingenpaspoort is gerelateerd aan het soort verblijfsvergunning dat de vreemdeling heeft en is maximaal vijf jaar geldig.

* het verblijfsdocument

Een en verblijfsdocument wordt afgegeven aan een vreemdeling voor een bepaalde tijd. Na toelating en na bijvoorbeeld het behalen van het inburgeringexamen kan de vreemdeling een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd aanvragen.

Van al deze verschillende uitvoeringen zul je in het werk het nationale paspoort en de Nederlandse identiteitskaart het meest tegenkomen.

Nationaal paspoort Model 2006

Houderpagina

Omslag paspoort

Nederlandse identiteitskaart Model 2006

En t/m 25 augustus 2006 is dit Nederlandse paspoort en identiteitskaart uitgegeven, model 2001.

Nationaal paspoort Model 2001

Omslag

Houderpagina

Nederlandse identiteitskaart Model 2001

Wanneer heb je een paspoort of ID kaart nodig?

Banken en verzekeringen

Als je financiële dienstlening nodig hebt, bijvoorbeeld bij een bank. Dus als je geldzaken doet bij een bank of andere financiële instelling.

Maar ook bij het afsluiten van bepaalde verzekering.

Op basis van de wetgeving neergelegd in de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) moet je bij allerlei geldzaken en transacties al sinds 1 februari 1994 legitimeren.

Bij indiensttreding

Als je een (nieuwe) baan krijgt zal je nieuwe werkgever jouw persoonlijke gegevens controleren middels jouw ID-kaart of paspoort.

De werkgever is ook verplicht een kopie van jouw legitimatiebewijs ( ID of paspoort) in de administratie van het bedrijf vast te leggen.

Dat is wettelijk verplicht en bij controles kan jouw werkgever dan precies tonen wie er op dat bedrijf werkzaam is.

De nationaliteit van de nieuwe medewerker is ook van belang. Een werkgever moet namelijk voor vreemdelingen buiten de EU een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Het rijbewijs, waar geen nationaliteit op staat vermeldt, voldoet niet als legitimatiebewijs voor de (nieuwe) baan.

Het UWV of het arbeidsbureau

Een werkzoekende kan alleen ingeschreven worden als hij/zij zich kan identificeren.

Dat moet met een document (ID 0f paspoort) waarop de nationaliteit van die persoon wordt vermeld.

Aanvragen van een uitkering

Bij uitkeringsinstanties, zoals de Dienst Werk en Inkomen of een gemeentelijke sociale dienst wordt ook om een legitimatiebewijs gevraagd, omdat zij jou moeten kunnen identificeren.

Dat gebeurt ook uit oogpunt van het voorkomen van fraude met sociale verzekeringen.

Daar mag ook alleen met ID of paspoort worden gelegitimeerd, omdat het rijbewijs de nationaliteit van de aanvrager niet vermeld.

Bij de notaris

Bij het opmaken van een koopakte, het laten opstellen van een testament of bij de oprichtingakte van een besloten vennootschap (BV) bij de notaris, is het van evident belang dat in dat soort officiële documenten de juiste personalia worden vermeld van de betrokken partijen.

Sinds 1 juni 2003 moet o.a. de notaris op basis van verschillende wetgeving, de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) om een legitimatiebewijs vragen bij een notariële dienstverlening.

Deze wetten gelden ook voor financiële instellingen.

Vanaf 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd. Die 2 wetten heten nu, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Op grond van deze WWFT is ook de notaris thans verplicht een onderzoek in te stellen naar de cliënt of cliënten, ter voorkoming van witwassen, crimineel handelen of financiering van terrorisme. De notaris dient ook ongebruikelijke transacties te melden en melding te maken van een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

SoFi/BSN-nummer

Iedereen geboren in Nederland krijgt automatisch een Sofinummer of Burgerservicenummer (BSN-nummer).

Voor iedereen die niet in Nederland geboren is en later naar Nederland gekomen is om hier te wonnen en/of te werken geldt dat diegene ook een SoFi/BSN-nummer moet hebben.

Een SoFi/BSN-nummer kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst wil naast de volledige personalia ook de nationaliteit en de eventuele verblijfsstatus weten. Daarvoor dient te worden gelegitimeerd, opdat de Belastingdienst iemand kan identificeren en zeker weet dat diegene ook is wie hij of zij zegt te zijn.

Omdat op het Nederlands rijbewijs geen nationaliteit staat vermeld, is het rijbewijs in dit geval geen geldig ID-bewijs.

In het openbaar vervoer

Als je met de bus, tram, metro of trein reist heb je, naast een geldig vervoerbewijs, ook een ID, paspoort of rijbewijs bij je om jezelf te kunnen legitimeren. Het rijbewijs is in dit geval ook een geldig ID-bewijs.

Heb je die bij controle of bij constatering van zogenaamd zwartrijden niet bij je of je weigert een van deze documenten te laten zien, kun je een boete daarvoor krijgen.

De controleur in het openbaarvervoer is namelijk gerechtigd om naar jouw legitimatiebewijs te vragen.

Zo voorkomen de controleurs in het openbaar vervoer dat overtreders een valse naam kunnen opgeven.

Voetbalwedstrijden

Ook bij voetbalwedstrijden in het betaald voetbal in Nederland geldt een identificatieplicht.

De politie zal overigens niet zomaar tot controle overgaan en iedereen bij een voetbalwedstrijd aanwezig vragen naar een legitimatiebewijs.

Dat gebeurt uitsluitend bij ongeregeldheden of als je betrokken bent bij strafbare gedragingen of strafbare feiten pleegt.

Ook bij dreigende ordeverstoringen of ordeverstoringen in of buiten het stadion kan er bevraagd worden naar een ID. rijbewijs of paspoort.

Het rijbewijs is in dit geval ook een geldig ID-bewijs.

Werken op straat

Als handhaver/buitengewoon opsporingsambtenaar kom je regelmatig identiteitsbewijzen tegen. Bij een staande houding bijvoorbeeld.

In heel veel gevallen zul je graag de identiteit van een betrokkenen willen weten. Op basis van de wet moet iedereen zich vanaf 14 jaar (openbaar vervoer 12 jaar) kunnen legitimeren. Dat middel waarmee iemand aantoont wie hij is kan een rijbewijs, een paspoort of een ID-kaart zijn. Het is van het grootste belang dat de overheid de identiteit van een verdachte, een getuige of een betrokkenen juist vaststelt.

Het is dan ook belangrijk dat je weet wat je in handen krijgt. Is het wel een onvervalst document? Waar moet je naar kijken om vast te stellen dat je een goed legitimatiebewijs vasthoudt?

Als iemand jou een legitimatiebewijs geeft en je constateert dat het vals of vervalst is, dan is dat hebben van een vals- of vervalst document strafbaar gesteld. Die persoon moet onmiddellijk worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor een onderzoek ter vaststelling van zijn (juiste) identiteit en te worden gehoord als verdachte ter zake artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht;

Artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht

1 Hij die een reisdocument valselijk opmaakt of vervalst, of een zodanig stuk op grond van valse gegevens doet verstrekken dan wel een aan hem of een ander verstrekt reisdocument ter beschikking stelt van een derde, met het oogmerk het door deze te doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het bezit is van een reisdocument waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het vals of vervalst is, dan wel opzettelijk gebruik maakt van een niet op zijn naam gesteld reisdocument.

Documentfraude

Er is sprake van identiteitsfraude als iemand zich met een vals of vervalst document uitgeeft voor een ander.

Deze vorm van fraude is een snel groeiende vorm van fraude.

Het gaat altijd om het gebruiken van de identiteit van een ander of van een vals of vervalst identiteitsdocument.

De valse identiteit wordt o.a. gebruikt voor crimineel handelen. Bijvoorbeeld een lening afsluiten bij de bank, zonder dat de bank weet met wie zij xzaken hebben gedaan. Maar het is ook mogelijk om zo “legaal”in Nederland te verblijven.

Deze vorm van fraude en criminaliteit wordt ook vaak gebruikt voor het onterecht toegang verschaffen tot bepaalde voorzieningen, zoals uitkeringen.

Deze vorm van fraude brengt Nederland elk jaar veel schade toe.

Slachtoffers van identiteitsfraude ( de echte man of vrouw) kunnen naast financiële schade ook heel erg veel last hebben van deze vorm van schade. Denk maar aan diverse auto's die plotseling op jouw naam staan en waarvoor alle bekeuringen bij jou op de deurmat vallen.

Of de deurwaarder die plotseling op de stoep staat “uit naam der koningin”zonder dat je van die schuld afweet.

Er is ooit uitgerekend dat Nederland voor elk individueel geval van identiteitsfraude dat wordt opgespoord of voorkomen een bedrag van ongeveer

€ 30.000 bespaart aan schade.

Echtheidskenmerken reisdocumenten

Het paspoort

1- waterschaduwmerk

Het waterschaduwkenmerk is aangebracht op elke pagina van het boekje.

Het is een afbeelding van het nationaal wapen in het papier. Verder zit er tussen de blauwe vakjes, aan de rand van elke pagina, een NLD teken.

Hoe kun je dat echtheidskenmerk controleren?

Met doorzichtlicht. Dus door licht achter de pagina aan te brengen en door de pagina te laten schijnen.

2 - Kinegram

Een kinegram is aangebracht op de kunststof houderpagina (de pagina met de foto, naam etc). Dat kinegram is aangebracht aan de onderzijde van de pasfoto

Het is een transparante stempel, rond dat van kleur en vorm kan veranderen.

Er staat Koninkrijk der Nederlanden en in het midden NLD.

Door het paspoort steeds iets te kantelen zie je dit kinegram.

3 - Voelbaar reliëf

Een reliëf is het verschil dat je voelt tussen hoge en lage delen in een document bijvoorbeeld.

Aan linker- en rechterzijkant van de kunststof houderpagina is zo'n reliëf aangebracht. Dat is duidelijk voelbaar met je vingers.

Door te voelen met de vingertoppen voel je het reliëf.

4- ImagePerf

In de kunststof houderpagina is een 2de tweede pasfoto in het kunststof aangebracht. Door een sterke lamp achter de houderpagina te houden zie je de tweede pasfoto, rechts naast de pasfoto.

5 KENMERK: Documentnummer

5 - Het documentnummer

In de kunststof houderpagina en op iedere bladzijde in het paspoort

Zijn laserperforatie aangebracht.

De perforaties in de bladzijde geven steeds op positie 1 en 2 letters te zien gevolgd door op positie 3 t/m 8 letters of cijfers en ten slotte is positie 9 weer een cijfer.

De Identiteitskaart

Kinegram

Plaats: kunststof houderpagina, aan de onderzijde pasfoto

Eigenschap: transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen

Controlewijze: door het document te kantelen

Kinegram

Reliëf

Links en rechts aan de linker- en rechterzijkant van de kunststof ID-kaart

Is een opdruk, een voelbaar element, aangebracht

Je kunt dat controleren door met je vingertoppen de kaart af te voelen.

Imageperf

Op de kunststof ID kaart, ongeveer in het midden is een tweede pasfoto in de kaart aangebracht. Die tweede pasfoto is op een speciale manier geperforeerd in de kunststof kaart. Als je de ID-kaart tegen een sterk lhct houdt dan verschijn daar de foto in geperforeerde vorm

Model 2001 - Imageperf

Het rijbewijs

Een rijbewijs is een officieel document dat je nodig hebt om een motorvoertuig te mogen besturen. Met dat rijbewijs kan de bestuurder aantonen dat hij of zij in staat is (voldoet aan de wettelijke eisen) een motorvoertuig van die categorie(n), waarvoor het rijbewijs is afgegeven, te besturen.

Het rijbewijs vermeldt een groot aantal gegevens

Op de voorzijde:

* Een pasfoto van de houder

* De naam van de houder

* De handtekening van de houder

* De datum van afgifte

* De periode dat het rijbewijs geldig is

* Het adres van de houder toen het rijbewijs werd afgegeven

Op de achterzijde:

* Het Burgerservicenummer

* De geldigheid per categorie

* De beperkingen per categorie

* Algemene beperkingen

* Een barcode-representatie van het rijbewijsnummer

De categorieën voertuigen:

rijbewijs A - motor;

rijbewijs AM - bromfiets, snorfiets en brommobiel;

rijbewijs B - personenauto;

rijbewijs BE - personenauto met aanhangwagen;

rijbewijs C - vrachtwagen;

rijbewijs CE - vrachtwagen met aanhanger;

rijbewijs C1 - motorvoertuig zwaarder dan 3.500 kilo, maar niet zwaarder dan 7.500 kilo;

rijbewijs C1E - motorvoertuig van categorie C1 met aanhangwagen;

rijbewijs D - bus voor personenvervoer van meer dan 8 personen;

rijbewijs DE - bus met aanhanger;

rijbewijs D1 - motorvoertuig voor personenvervoer van meer dan 8 personen, maar niet meer dan 16 personen (exclusief de bestuurder);

rijbewijs D1E - motorvoertuig van categorie D1 met aanhangwagen.

Het rijbewijs kant in Nederland gebruikt worden als een identiteitsbewijs. Het vermeld alleen niet de nationaliteit van de houder.

Echtheidskenmerken

De pasfoto

De foto op het rijbewijs is geen echte foto. Deze foto is met behulp van een laser in het rijbewijs als het ware gebrand en is zwart-wit van kleur.

Daarmee is onmogelijk gemaakt dat de foto kan worden verwijderd en worden vervangen door een andere foto.

In de foto is links ook nog het geboortejaar van de aanvrager weergegeven.

Transparant Kinegram

Het kinegram bestaat uit een transparante afbeelding die gedeeltelijk door de pasfoto en gedeeltelijk door de persoonsgegevens op het rijbewijs loopt.

Het kinegram bevat een aantal beelden die, als je het rijbewijs kantelt gaan bewegen.

De contrasten in het kinegram gaan dan van donker naar licht en weer omgekeerd.

Voelbaar reliëf

Op de voorzijde van het rijbewijs is aan de linker- en rechterkant een voelbaar reliëf aangebracht

Dat reliëf bestaat voor een deel uit tekst. De tekst RDW is leesbaar als je met een vergrootglas goed kijkt naar het zichtbare reliëf.

Variabel optische inkt

Op de achterzijde van het rijbewijs is het RDW-logo aangebracht. Als je het rijbewijs van voren naar achteren of van links naar rechts kantelt, zie je dat het logo van kleur veranderd.
Geperforeerde afbeelding (Imageperf)

In het rijbewijs, net als bij het paspoort en de ID-kaart is een soort geperforeerde afbeelding (imagePerf) van de pasfoto aangebracht.

Als je het rijbewijs tegen een sterke lamp houdt zal in een soort gaatjespatroon dezelfde afbeelding als de pasfoto zichtbaar worden

Onderin deze afbeelding staat de tekst NLD geperforeerd.

Door het rijbewijs heen en weer te bewegen worden of de letters ND of de letter L zichtbaar.

Ultraviolet fluorescerende bedrukking

Op de achterkant van het rijbewijs is een patroon aangebracht. Door gebruik te maken van UV-licht zie je dat patroon, het licht geel/groen op. Het patroon lijkt op een bandenspoor.