In Het Tweedekansonderwijs Komen Volwassenen Education Essay

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Ik heb het grootste deel van mijn stage in TKO Leuven gelopen. In het tweedekansonderwijs komen volwassenen opnieuw studeren om hun diploma secundair onderwijs te behalen. De cursisten willen dat diploma om verder te studeren, makkelijker ander werk te vinden of gewoon voor zichzelf. In tegenstelling tot het deeltijds onderwijs kiezen ze er dus bewust voor om voor de tweede keer achter de schoolbanken te zitten.


Toen ik mijn lesvoorbereiding maakte, heb ik getracht om hieraan aandacht te besteden. Ik vond het weer moeilijk om een tijdsplanning van een les te maken. Mede omdat ik 4 lesuren achter elkaar les moest geven aan dezelfde groep. Ondanks ik deze klas voor mijn luisterstage geobserveerd had, kon ik niet goed inschatten hoeveel tijd de cursisten nodig hadden om een oefening op te lossen. Wat wel heel vlot ging, was het formuleren van mijn lesdoelstellingen. Ik heb realistische en concrete doelstellingen kunnen opstellen. Ik heb ervoor gezorgd om in voldoende mate didactische principes te realiseren. Bovendien heb ik gemakkelijk geschikt didactisch materiaal kunnen vinden. Verder heb ik ernaar gestreefd om zo veel mogelijk werkvormen te hanteren zodat ik mijn les op een fijne manier kon overbrengen. Ik heb gebruik gemaakt van onderwijsleergesprek, doceren, opdrachtsvorm, spelvorm, … .


2. HET LESVERLOOP

Over de keuze van mijn leerstof was ik niet zo tevreden. Mijn stagebegeleider had mij verteld dat ik het onderwerp zelf mocht kiezen. Ik zei haar dat het beter was als ik een onderwerp van haar kreeg. Waarna ik de thema België kreeg. Ze had gezegd dat de cursisten normaalgezien dit onderwerp gingen krijgen en het dus nog niet gezien hadden. Wat achteraf toch niet helemaal klopte. Ze hadden reeds een deel over België behandeld in de klas. Toch heb ik mijn doelstellingen kunnen bereiken omdat de cursisten actief meewerkten. Omdat ik zelf voldoende inzicht had in het onderwerp, heb ik er voor kunnen zorgen dat het duidelijk genoeg was voor de leerlingen.


Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk werkvormen te gebruiken. Ik heb de didactische principes in voldoende mate kunnen gebruiken. De cursisten vonden het videofragment over de geschiedenis van België heel interessant (Belangstellingsprincipe). Ik heb concreet kunnen tonen waarover ik bezig was (Aanschouwelijkheidsprincipe). De leerlingen hebben actief kunnen meewerken (Activiteitsprincipe). Ik heb bepaalde onderdelen veel herhaald door mijn powerpointpresentatie en oefeningen (Herhalingsprincipe). Ik heb de cursisten proberen te differentiëren en heb hun niet als één geheel benaderd. (Individualiseringsprincipe). Op het einde van de les konden de cursisten mijn vragen heel spontaan beantwoorden.


Tijdens mijn les merkte ik door het klasgesprek dat ik het niveau van de cursisten had onderschat. De cursisten in tweedekansonderwijs verschillen enorm veel met de leerlingen van het deeltijds onderwijs. Maar tijdens de luisterstages had ik de indruk gekregen dat ze ongeveer hetzelfde niveau hadden. Groep 2 waaraan ik op mijn eerste stagedag les heb gegeven, bestond uit 6 cursisten waarvan slechts één cursist van een ASO-richting kwam. Tijdens de luisterstages had ik het gevoel dat hij de enige was die meer kennis had dan anderen. Ik had een gemakkelijk les voorbereid omdat ik hun beginsituatie onderschat had. Omdat ik 4 lesuren moest lesgeven aan deze groep kon ik er niets meer aan doen.


Ik vond het heel fijn om aan jong volwassenen les te geven maar vond het wel spijtig dat ik hun voorkennis niet goed had kunnen inzien. In tegenstelling tot mijn eerste stagedag in CDO Brussel voelde ik mij hierdoor minder zelfzeker. Omdat ik onzeker was ben ik een paar zaken vergeten. Alhoewel ik het gepland had om het bord te gebruiken ben ik dat vergeten. Daarbij heb ik niet op mijn taal kunnen letten en heb paar taalfouten gemaakt.


Omdat mijn stagementor van het deeltijds onderwijs mij had gevraagd om nog eenvoudiger les te geven en ook omdat ik het niveau van de cursisten had onderschat, begon ik hier in het tweedekansonderwijs automatisch eenvoudig les te geven. De cursisten wisten meer dan dat ik verwacht had. Hierdoor heb ik naar het einde van de les toe met lage tempo lesgegeven omdat ik anders geen leerstof meer had voor het laatste lesuur. De cursisten hadden het natuurlijk niet door dat ik beperkte leerstof bij had en dat ik daarom op die manier les gaf. Maar ik voelde me natuurlijk niet zo goed. Toch moest ik extra oefening inlassen die dus niet gepland was omdat ik nog tijd over had. Omdat ik de thema België behandelde, heb ik het liedje ‘Leve België' van Clouseau laten luisteren. En hierover een oefening gegeven, ze moesten de ontbrekende woorden van de tekst invullen. Ik was juist op tijd klaar. Ik had zeer goed contact met de cursisten. De cursisten droegen zich heel spontaan tegenover mij. De leerkracht vertelde mij dat het tempo hoger mocht. Hiermee heb ik dan de volgende keren rekening gehouden.


Doordat ik het niveau van de cursisten van groep 2 had onderschat heb ik thuis mijn andere lesvoorbereidingen moeten aanpassen. De volgende dag was ik vroeg op school omdat ik mijn cursussen nog moest kopiëren. Ik was op tijd klaar met kopiëren maar ik had geen tijd meer om de atlassen van een ander lokaal te gaan halen. Waarna ik het vriendelijk aan mijn stagementor vroeg of zij dat wou doen voor mij. Ik was enorm afgeschrikt en was minder zelfzeker en gestresseerd. Ik moest voor groep 3A en 3B hetzelfde thema nl. Europa voorbereiden. Ik heb die dag rekening gehouden met de tips die ik gisteren van mijn mentor had gekregen. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn les niet te eenvoudig gegeven en niet te veel herhalingen gemaakt. Tijdens de pauze zei mijn mentor dat ik niet zo onzeker hoefde te zijn en dat de les van gisteren toch goed was. Na haar positieve opmerking en motivatie was ik weer zelfzeker om les te geven.


Na de pauze had ik weer groep 2. Ik had deze keer mijn timing correct ingeschat omdat ik deze een beter zicht had gekregen op hun voorkennis. Bovendien had ik voor alle zekerheid extra oefeningen meegenomen.


Na de middag had ik parallelklas (groep 3B). Aan deze klas moest ik gedurende 4 lesuren achter elkaar lesgeven. Het was de eerste keer dat ik een groep van 16 cursisten had. Omdat dit parallelles was vond ik het gemakkelijker om les te geven. Ik vond de klas af en toe wat rumoerig en moest dan even stoppen of vragen om op te letten zodat ik verder kon gaan met mijn leerstof. Omdat ik hierdoor tijd had verloren heb ik bepaalde zaken van mijn planning bewust weggelaten. Ik heb niets op bord gezet en heb mijn geplande schema mondeling besproken.


De volgende dag had ik weer groep 3A. De twee laatste uren les die ik gisteren aan groep 3B had gegeven moest ik nu aan groep 3A geven. Ik had bepaalde zaken van de les van gisteren aangepast. Gisteren kregen de cursisten een oefening waarbij ze moesten opzoeken welke vlag tot welk land behoorde. Maar de vlaggen waren alfabetisch gerangschikt en in zwart/wit gekopieerd. De stagementor vond dat zeer goed dat ik er spontaan rekening mee gehouden had.


Mijn laatste stageles in het tweedekansonderwijs was weer bij groep 2. Ik heb 2 lesuren meer lesgegeven omdat de leerkracht ernaar vroeg.