Geert Wilders wordt geboren

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Geert Wilders

Geert Wilders wordt geboren op 6 september 1963 in Venlo. Hier woont hij een groot deel van zijn leven. Na zijn middelbare schooltijd in Venlo volgt hij een hbo- opleiding sociale verzekeringen en daarna rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. Sinds 1990 is Wilders actief voor de Tweede Kamer fractie van de VVD, bij de verkiezingen van april 1998 wordt hij gekozen voor de Tweede Kamer fractie. In de zomer van 2004 ontstaat er een conflict tussen Wilders en van Aartsen. Een van de problemen is dat Wilders weigert te stemmen voor de toetreding van Turkijke tot de EU. Wilders stapt uit de VVD en stijgt in de peilingen. Wilders start in 2004 de Groep Wilders, welke in november 2006 voor het eerst mee doet aan de verkiezingen, onder de naam Partij voor de Vrijheid(PVV). Hier behalen zij negen zetels, een verpletterend debuut. Wilders zijn mening over de Islam verhardt, hij noemt de Koran fascistisch en volgens hem zou de Koran verboden moeten worden. Mede hierover pulbliceert hij in 2008 "Fitna". De afgelopen jaren is Wilders uitgegroeid tot het boegbeeld van de internationale anti-jihadbeweging. Wilders is tevens aangeklaagd in het proces tegen de vrijheid van meningsuiting, waarbij hem uitspraken ten laste werden gelegd die niet getolereerd werden door de linkse elite.[1]

In een interview met meneer Kreeft(NMP) verteld hij dat FITNA uit zijn context is gehaald. Het is maar net welk deel je pakt. Net als in de Bijbel staan ook in de Koran harde dingen, zoals de oorlogswet. Als je dat nu leest klinkt dat vreemd, maar het is geschreven in tijden van oorlog. In FITNA worden zinnen getoond en niet het gehele verhaal er aan voorafgaand, dus dan klopt het niet.[2]

Wat zijn zijn ideeen?

Wilders zijn ideeen zijn verwoord in de visie van de PVV: de Agenda van Hoop en Optimisme. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk vooral op de Islam, waardoor alleen de visie op de Islam zal worden toegelicht.

In de Agenda van Hoop en Optimisme staat dat de Islam een politieke ideologie is die gericht is op dominantie, geweld en onderdrukking. Ook staat er dat er wel gematigde moslims zijn, maar een sustantiel gedeelte van de moslims is dat niet. Er is geen gematigde Islam, de Islam is opgebouwd uit twee onveranderlijke pijlers, de Koran en Mohammed de profeet. Ook gaat de Islam uit van ongelijkheid tussen mensen.

Enkele oplossingenvolgens de PVV opgesomt: afschaffen van de dubbele nationaliteit, het verdieden van hoofddoekjes in publieke functies, immigratie stop voor niet-westerse allochtonen(waaronder Turken en Marokkanen) invoeren voor 5 jaar, Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen, toevoegen nieuw artikel in Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven. [4]

In de enquete onder de Friese bevolking hebben wij deze oplossingen ook genoemd en gevraagd in hoeverre zij het eens waren met deze oplossingen.

Hier tabel/grafiek plaatsen met het resultaat en een soort van analyse over vraag 7 van de enquete.

In een interview gaat Kreeft in op de standpunten van de PVV en geeft zijn mening.

Afschaffen dubbele nationalisteit - Hier is Kreeft tegen, het kan simpelweg niet. Grieken, Argentijnen en Marokanen kunnen hun nationalisteit niet afstaan. Verbod op hoofddoekjes in publieke functies - Volgens Kreeft hebben wij niets te zeggen over de kleding die een vrouw draagt. Dit is haar eigen keuze. Bij publieke functies valt het nog te bezien.

Immigratie stop niet-westerse allochtonen - Er moet geen immigratie stop komen, inburgering is terrecht, maar moet dan wel voor iedereen gelden. Wat betreft het Nederlands leren vind Kreeft het wel terrecht als een Imam dat moet, voor de Nederlandse Moslims. Maar dan ook moet het voor de gehele groep gelden en niet alleen voor een Imam.

Niet- Nederlanders die een misdrijf plegen moeten direct uit Nederland worden verwijderd - Kreeft vind dat een misdrijf gestraft moet worden. En wat is een niet- Nederlander? Kreeft is het er niet mee eens dat een niet- Nederlander uit Nederland gezet moet worden, iemand moet in het land gestraft worden waar ook het misdrijf is gepleegd.[5]

Wat is de link tussen Geert Wilders en rechtsnationalisme?

25 juli 09 meldt Koen Vossen, universitair docent Nederlandse politiek aan de universiteit Leiden dat de PVV geen facistische partij is. Vergelijken betekent niet hezelfde als gelijkstellen. In het geval van de PVV is een vergelijking met fascisme niet op voorhand onzinnig, omdat beide 'rechtse buitenstaanders' zijn. Beiden keren/keerden zich tegen de zittende politiek en handelen uitdrukkelijk tegen links.

Als de PVV vergeleken wordt met de vooroorlogse fascistische bewegingen, dan vallen een aantal overeenkomsten op. Zo gebruikt ook de PVV een agressieve, oorlogszuchtige retoriek waarin de wereld vol conflicten en gevaren wordt voorgesteld. Ook heeft de PVV hetzelfde geloof in eigen vermogen om problemen door pure wilskracht op te lossen, zonder daarbij rekening te hoeven houden met constitutionele, politieke of economische marges.

Er bestaat echter wel een essentieel verschil tussen de PVV en de fascistische beweging. Het nationaal-socialistisch antisemitisme was reciaal gemotiveerd, de PVV betreft de afkeer enkel op de religie. Daarnaast zijn er nog twee essentiele verschillen. Allereerst is de PVV veel sterker gericht op de individuele burger. De PVV vindt dat de mogelijkheden tot ontlooiing worden bedreigd door de betuttelende overheid en oprukkende islam. De PVV pleit om de individuele vrijheden te beschermen tegen een intolerante islam. Voor de fascisten was het individuele beland van de burger echter altijd ondergeschikt aan het volksbelang. Bovendien is de PVV een democratische partij, de PVV is, anders dan de fascistische beweging, afgaande op haar programma en optreden er niet op uit om het democratisch besteld af te schaffen en te vervangen voor een autoritaire regeervorm.

Kortom, zolang de PVV het democratische bestel aanhangt en individuele vrijehid als uitgangspunt neemt, schiet het etiker 'fascisme' tekort. [6]

In een onderzoek van drie Tilburgse wetenschappers naar radicalisering en polarisering betitelen zij de PVV als 'nieuw rechts radicaal', de partij komt niet voor uit traditioneel extreem rechts, maar in de opvattingen zijn wel rechts-radicale elementen terug te vinden. Opvattingen van de PVV over islamisering en niet-westerse allochtonen lijken een discriminatoir karakter te hebben. [7] Zelf beschouwen Wilders en de PVV zich niet als extreem-rechts, en ze distantieren zich nadrukkelijk van rechts-extremisme. Desondanks zijn er volgens het rapport ideologisch gezien wel degelijk elementen van recht radicaal ideeengoed te vinden. Zo is er een voorkeur naar het autoritaire, een positieve orientatie op 'het eigene' en een afkeer van politieke tegenstanders en 'het vreemde'.[8]

Hier een tabel/grafiek plaatsten met soort analyse en voorbeelden uit enquete vragen 10 en 11.

Wat is de link tussen Geerst Wilders en de Islam?

Bij Geert Wilders en zijn partij staat islambestrijding op nummer twee van zijn partijprogramma.

In een artikel in de Trouw van Ozdimir staat dat de bevindingen van de drie wetenschappers niet zo verrassend zijn; iedereen die kijkt naar het programma en de uitspraken van Geert Wilders, kan niet anders concluderen dat de PVV-leider maar één doel heeft en dat is de samenleving ontvrichten, bevolkingsgroepen uitsluiten en de democratie ondermijnen.

Volgens Ozdimir voelen nieuwe Nederlanders, die bewust gekozen hebben voor dit land, zich in de steek gelaten. Hij zegt: 'Ik hoor het steeds vaker om me heen: hoe kan je als nieuwkomer loyaal zijn aan dit land als je voortdurend wordt aangesproken op je afkomst'.

In een interview verteld mener Kreeft, oprichter van de Nederlandse Moslim Partij, dat zij nu de mond willen open gaan trekken voor de moslims in Nederland, omdat de moslims dit zelf niet doen, mensen worden terughoudend en bang door de uitspraken van Wilders. De partij wil een tegengeluid bieden tegen de ongefundeerde aanvallen tegen de islam en moslims. Ze willen de kloof tussen moslims en niet-moslims verkleinen en staat voor een samenlevinf die zich kenmerkt door islamitische waarden en normen. Kreeft vertelt in een interview dat de NMP geen Islamitische partij is, de Islam is slechts een 'tomtom'. Hij vergelijkt zijn partij met de Christen Unie en Christen Democratisch Appel. [9]

Hoe denkt de Friese bevolking over Geert Wilders?

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden moeten we enquete vragen 6, 8 en 9 analyseren.

  1. http://www.pvv.nl/index.php/fractie/geert-wilders/curriculum-vitae (bezocht op 22 apr. 10)
  2. Gehele interview met meneer Kreeft te vinden in de bijlagen.
  3. http://www.pvv.nl/index.php/visie (bezocht op 22 apr. 10)
  4. http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf (bezocht op 7 mei 10)
  5. Gehele interview met meneer Kreeft te vinden in de bijlagen.
  6. http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2823579.ece/De_PVV_is_geen_fascistische_partij_.html?all=true (bezocht op 7 mei 10)
  7. http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2973930.ece/_PVV_is_nieuw_rechts_radicaal_.html (bezocht op 7 mei 10)
  8. http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2974889.ece/_rsquo_De_PVV_neigt_naar_discriminatie_rsquo__.html (bezocht op 7 mei 10)
  9. Gehele interview met meneer Kreeft te vinden in de bijlagen.