Beantwoorden van de deelvragen

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Wat is een waterschap

Een waterschap is een overheidsinstantie in een regio in Nederland. Die hebben als taak het waterhuishouding te regelen. Er zijn op dit moment 27 waterschappen in Nederland. Taken die het waterschap doet: de waterkeringzorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Maar het waterschap hebben ook andere taken zoals wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Iedereen moet elk jaar 52.55 euro betalen aan het waterschap.

Wat is een rwzi?

Het rwzi betekent: Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat is een waterzuiveringsinstallatie waarin water dat via het riool aangevoerd word, gezuiverd word tot een bepaald niveau waarna het geloosd mag worden op oppervlakte water. Het rioolwater ondergaat in een RWZI een aantal stappen: Het drijfvuil en vaste stoffen, zoals plastic flessen, takken, zand, maandverband, condooms worden in de roostergoedverwijdering verwijderd met behulp van een zeef. Indien het drijfvuil boven water opgehouden wordt zorgt dit soms voor geurhinder. In een bezinktank komt het water tot rust en bezinken de overige vaste stoffen, waarna ze verwijderd worden. Afhankelijk van de zuiveringsmethode wordt het water gemengd met een bacteriemengsel dat de daadwerkelijke zuivering uitvoert. Dit mengsel wordt een actiefslibinstallatie genoemd. In deze stappen wordt het organisch materiaal door bacteriën afgebroken. Het rwzi werkt als volgt: Waterschap Vallei & Eem zuivert het afvalwater van 600.000 inwoners en 14.500 bedrijven. Het zuiveren gebeurt op zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi's. Het waterschap beheert negen van zulke installaties. Daarnaast zijn er 34 rioolgemalen die het afvalwater naar de rwzi's pompen via een stelsel van transportleidingen.

Op welke manier zuivert de Vallei & Eem het water?

Het afvalwater uit woningen en bedrijven komt via afvoerbuizen in het rioolstelsel terecht. Het wordt via rioolgemalen en persleidingen naar rioolwaterzuiverinsinstallaties (rwzi) getransporteerd om te worden gezuiverd. De rwzi loost het gezuiverde water weer in kanalen, beken en plassen.

Waarom geeft het waterschap opdracht tot baggeren

Op de bodem van iedere sloot of vijver ligt een zwarte laag bagger. Die bestaat uit blad, dode waterplanten, stof en zand. Deze baggerlaag groeit elk jaar ongeveer een á twee centimeter. Een dikke laag bagger kan ervoor zorgen dat bij warm weer het water gaat stinken en er vissterfte optreedt. Ook wordt de afvoer van water belemmerd. Om dat te voorkomen is het nodig om gemiddeld een keer in de tien jaar te baggeren. Door het baggeren zorgen Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten voor het juiste waterpeil in de vijvers en voor schoon water waar vissen, vogels en planten goed kunnen toeven

Wat is een diepte schouw?

Sloten zorgen voor de aan- en afvoer van water. Sloten waar veel bagger in zit kunnen minder goed watervoeren. Dit wordt duidelijk bij droog en warm weer en bij natte perioden.Sloten met veel bagger zijn niet goed voor de natuur. Door de watergangen te baggeren ontstaat er meer ruimte voor flora en fauna en neemt het zuurstofgehalte van het water toe. Vissen, reptielen en amfibieën hebben problemen om te overleven in langdurig droogstaande watergangen. Ook waterplanten overleven langere perioden van droogte niet. Watergangen met te weinig water en beperkte doorstroommogelijkheden worden snel erg warm. Hierdoor ontstaan problemen met zuurstofloosheid en algenbloei. Ook kan de giftige blauwalg er gemakkelijk voorkomen. De kwaliteit van het water neemt snel af. Het water is gevaarlijk om te gebruiken voor veedrenking. Veel sloten worden bovendien gebruikt als veekering, wat niet lukt als de sloten 's zomers droogvallen. Reden genoeg om de sloot op diepte te houden. Als een gezonde natuur niet genoeg reden is, dan is de veiligheid van het vee dat wellicht wel.

Wanneer is een waterberging nodig

Water bergen en water vasthouden zijn twee manierenom wateroverlast te beperken. Waterberging is het tijdelijk parkeren van overvloedige waterafvoer in een gebied dat daarvoor bestemd is. De sloot, beek of rivier krijgt daardoor benedenstrooms minder water te verwerken. Dat maakt het gemakkelijker het water daar binnen de oeverzones te houden.

Water vasthouden houdt in dat neerslag niet meteen wegstroomt van de plaats waar het valt, maar pas na enige tijd.

Waar wordt de water en bodem kwaliteit gecontroleerd