opdrag 1

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

1. INLEIDING

In hierdie verslag word navorsing voorsien oor verskillende kulture in die werksplek. Daar word bespreek: Wat kultuur is, die verskillende kulture in Suid-Afrika, hoe kultuur kommunikasie beïnvloed, kulturele persepsies en die voorkoming van kulturele konflik, binne die werksplek.

1.1 Rede vir onderwerp keuse

In Suid-Afrika is daar ‘n groot verskeidenheid van kulture wat ‘n invloed op Suid-Afrikaners se daaglikse lewens en werksverhoudings het. Daar is ‘n behoefte om inligting oor die verskillende kulture in Suid-Afrika te bekom om rede dit ‘n rol speel in die jeug se huidige en toekomstige omstandighede.

1.2 Belangrikheid daarvan

Verskille tussen kulture se opvoeding, sosioale stand, geloof en geskiendenes kan volgens Gregorio Billkopf (Cultural Differences? Are we really that different?) die gedrag van mense beïnvloed. Hy beweer ook, deur na die versklille op te let van mense buite ‘n sekere kultuur, ‘n persoon makliker in die spesifieke groep aanvaar kan word. Dus het kultuurverskille ‘n invloed in die werksomgewing en daarom is dit belangrik om agtergrond kennis te verkry om konflik te vermy en ander kulture te respekteer. Dit sal tot goeie werksverhoudings en tot die klim van die korporatiewe leer lei.

2. PROBLEEMSTELLING

Miskonsepsies ontstaan binne die werksplek as gevolg van verskillende kulture en hulle sienings. Verskeie kulture hanteer situasies verskillend en dit lei dikwels na konflik.

3. TEORIETIESE AGTERGROND

3.1 Wat is kultuur?

Kultuur kan gesien word as die verskillende patrone van mense se gedrag. Dit is vanselfsprekend dat elke mens ‘n unieke individu is en daarom het elkeen ‘n wye verskeidenheid eienskappe, maar kultuur het ‘n groot bydrae tot die verskille in gedrag. Deur die gedrag van verskillende kulture net waar te neem, is egter nie genoeg nie, die betekenis van hierdie gedrag is belangrik. Om kennis te hê oor verskillende kulture is volgens Schneider & Barsoux (1997: 19-20) belangrik, aangesien dieselfde gedrag verskillende betekenisse kan hê, maar terwyl verskillende gedrag weer dieselfde betekenis ook kan hê.

Daar word onderskei tussen sewe belangrike funksies van kultuur:

  • Hoe mense die wêreld beskou, word grootliks beïnvloed deur kulturele paradigmas waraan hulle blootgestel is.
  • Dit dien as ‘n vorm van kommunikasie deur taal.
  • Kultuur voorsien ook ‘n kriterium ten opsigte van evaluasie van wat beskou word as beter of sleger, mooi of lelik, moreel of immoreel, ensovoorts.
  • Dit dien as motivering vir menslike gedrag.
  • Kultuur reguleer ook die sisteem van produksie en verbruik, aangesien patrone van verbruik dikwels geaffekteer word deur produksie en produksie weer help om verbruik aan te moedig.
  • Dit vorsien ook ‘n basis ten opsigte van stratifikasie, aangesien klas, rang en status hoofsaaklik gekondisioneer word deur kulturele veranderlikes (An - Na'im 2002:2).

3.2 Kultuur in Suid-Afrika en die werksplek

3.2.1 Kultuur in Suid-Afrika

Suid-Afrika, wat ook bekend staan as die ‘reënboog nasie', is ryk aan kulturele diversiteit. Soos getoon in figuur 1 het die land ‘n populasie van ongeveer 48-miljoen mense, met ongeveer 38-miljoen swart mense, 4.3-miljoen wit mense, 4.3-miljoen kleurlinge en 1.2-miljoen indïers, waarvan elkeen ook hul eie kulture het (South Africa's population).

Elkeen van hierdie kulture het hulle eie geloof, kommunikasie, struktuur en gedragspatrone, wat verskillend deur verskeie kulture geïnterpreteer kan word. Volgens Billikopf (Cultural Differences? Or, are we really that different?) kan al hierdie faktore ‘n impak op mense se gedrag hê en hoe mense met mekaar oor die weg kom.

3.2.2 Kultuur binne die werksplek

“Jy in jou werkshoekie en ek in myne... in September word Erfenis dag gedenk, maar het ons regtig soveel om te vier wanneer dit by verhoudings tussen verskillende kultuurgroepe by die werk kom?” Die stelling, deur ‘n Suid-Afrikaanse inwoner, Weckermann (2000: 30) laat ‘n mens daaroor dink.

As gevolg van globalisering is daar menigde ander nasionaliteite, waarmee ‘n mens in aanraking sal kom binne jou werksomgewing. Van hierdie nasionaliteite sluit Chinese, Portugese en Russe in, waarvan elkeen sy eie kultuur en manier van dinge doen het (Differences in Cultures). Buiten die verskillende nasionaliteite het elkeen ook verskillende kulture. Hierdie stelling maak dit dus duidelik dat alle mense kennis van ander kulture moet dra en verstaan dat miskonsepsies as gevolg van die kultuur verskille kan ontstaan en dus met die nodige kennis toegerus moet wees om die miskonsepsies te voorkom of reg te bestuur.

3.2.3 Kulturele miskonsepsies

Volgens die HAT is ‘n konsepsie ‘n “skeppende gedagte, voorstelling of begrip”. Dus ontstaan miskonsepsies as gevolg van begrippe wat nie ten volle verstaan word nie. Binne ‘n organisasie kan kulturele miskonsepsies dus ontstaan as gevolg van verskillende kulture wat nie die gebruike van ‘n ander kultuurgroep verstaan nie.

Volgens Shelly Mcrae (What Are Some Ways That Diversity Can Impact the Workplace?) kan die verskillende kulture binne organisasies lei na ‘n positiewe of negatiewe werksatmosfeer. Mcrae beweer ook dat die tipe atmosfeer afhang van die individue binne die werksplek se toleransie tot ander kulture.

As gevolg van die kulturele diversiteit binne die werksplek, beweer Laura Acevedo (What Is Workplace Diversity?) dat dit kan lei na verskeie kulturele miskonsepsies en wat weer om sy beurt kan lei na konflik binne die werksplek en die produktiwiteit van werkers verlaag. Die verskillende miskonsepsies wat kan ontstaan, volgens Elise van Staden (2007: 54-57) is as gevolg van verskillende kulture se interpretasies van tekens, simbole en gebare. Persoonlike spasie, taal, geloof en kleredrag kan ook deur mense buite ‘n spesifieke kultuur verkeerd geïnterpreteer word en na konflik lei.

3.3 Miskonsepsies as gevolg van kommunikasie

Volgens Payne (Culture and Business Communication) is een van die belangrikste elemente in ‘n organisasie kommunikasie. Dit wil sê, binne ‘n organisasie asook met die omgewing waarbinne dit funksioneer. Payne beweer (Culture and Business Communication) dat swak kommunikasie in alle organisasies tot lae produktiwiteit lei en swak dienslewering. Dit is byvoorbeeld, waar Afrikaans en Engels nie verstaan word nie. Een van die grootste veranderinge is waar verskillende kulture saam moet werk. Daar is ‘n behoefte aan doeltreffende kommunikasie binne elke werksomgewing. Dit is belangrik dat almal in die werksplek mekaar volkome moet verstaan en mekaar se gedrag en kultuur sal respekteer, om besluite te neem en sukses te behaal.

Internasionale besighede het volgens Payne (Culture and Business Communication) ‘n groot probleem met kulturele verskille. Al hoe meer mense trek na ander lande vir beter werk posisies en geleenthede en so word kommunikasie tussen werknemers en bestuurders beïnvloed, kliente word verloor, swak motivering asook konflik onstaan en dit veroorsaak lae produktiwiteit.

3.4 Kulturele persepsies

3.4.1 Wat is persepsies?

Volgens die HAT word persepsies as: “die opneem van indrukke in die bewussyn; ook, die resultaat daarvan” beskryf. Kulturele persepsies vind alledaags plaas, waar mense mekaar verkeerdelik interpreteer op grond van kulture. Daar moet ook waarde en kennis geheg word aan die volgende terme wat op kulturele persepsie gebaseer word, naamlik: stereotipering, etnosentrisme, bevooroordeeld en waardes.

3.4.2 Voorbeelde van verskillende kulturele persepsies

Daar kan miskonsepsies tussen kulture oor die volgende ontsaan: Die afstande waarin gepraat word, liggaamsbewegings, aanrakings en oogkontak. Sulke konsepte word deur elke kultuur self bepaal, om by die individu in die groep aan te pas en dus verskil dit van kultuur tot kultuur se persoonlike voorkeure.

3.5 Voorkoming van kulturele konflik

3.5.1 Interkulturele konflik

Interkulturele konflik is die persepsie of werklike misplasing van waardes, norme, prosesse of doelwitte tussen ‘n minimum van twee kulturele partye oor inhoud en identiteit (Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]).

Soos reeds verduidelik onstaan daar konflik tussen kulture en is daar sekere maniere om dit te beheer, maar dit is nie altyd moontlik om alle konflik te elimineer nie. Dit kan geminimaliseer word deur die bydraende faktore uit te wys en daar aan te werk. Die meerderheid konflik wat elke dag plaas vind is as gevolg van kulturele misverstande of arogansie (Intercultural Conflict in the Workplace: every Organization's Nightmare [sa]: [sp]).

3.5.2 Hoe om interkulturele konflik onder beheer te hou

Die bestuur van konstruktiewe en destruktiewe interkulturele konflik, hang af van veelsydige faktore. Konstruktiewe konflik bestuur berus op kultuur-sensitiewe kommunikasie vaardighede, om ‘n produktiewe oplossing te verkry(Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]). In kontras is destruktiewe konflik onbuigbare denke en onbuigbare konflik patrone wat lei na verdediging en dissatisfaksie(Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]). In konstruktiewe konflik bestuur is albei bewus van kultuur gebaseerde faktore wat bydra tot die verskillende benaderings van die dispuut. Dus is Konstruktiewe vaardighede nodig om die dispuut regverdig op te los (Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]).

Vaardighede wat onder Konstruktiewe konflik val word nou bespreek. Een waardevolle vaardigheid is die luister vaardigheid, om nuwe inligting in ‘n konflik situasie te bekom moet albei partye leer om te luister al stem hulle nie ooreen nie (Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]). ‘n Ander vaardigheid wat ook aangeleer moet word is vertroue. Vertroue word gewoonlik gesien as die enkele belangrikste element in ‘n goeie verhouding. Wanneer daar nie vertroue is nie is mense geneig om ook nie te luister vir die ander party nie. Die woorde word wel gehoor, maar word nie in gevat nie. Vertroue is ‘n denkwyse- en kommunikasie vaardigheid. Veral in interkulturele konflik situasies wanneer mens hoë angs vlakke en vreemde gedrag beleef, is menes geneig om automaties hulle vertroue te weerhou (Intercultural conflict management: A mindful approach [sa]: [sp]).

4. PROSEDURE

Verskeie bronne is geraadpleeg om die nodige inligting te bekom, byvoorbeeld die biblioteek, en webwerf.

5. BRONNELYS

Acevedo, L. What Is Workplace Diversity? http://www.ehow.com/about_5074573_workplace-diversity.html [19 Augustus 2009].

An-Na'im, A.A. 2002. Human rights in Africa: cross cultural perspectives. USA: Brooking Institution press.

Billikopf, B. 2009. Cultural Differences? Or, are we really that different? http://www.cnr.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7article/article01.htm [17 Augustus 2009].

Differences in Cultures. http://www.analytictech.com/mb012/cultural.htm [16 Augustus 2009].

Erasmus-Kritzinger, L. Marx, S & van Staden, E. 2007. Corporate Communication: Getting the message across in business. Van Schaik Publishers: Pretoria.

Mcrae, S. What Are Some Ways That Diversity Can Impact the Workplace? http://www.ehow.com/about_5044742_ways-diversity-can-impact-workplace.html [19 Augustus 2009].

Payne, N.15/5/2009.Culture and Business Communication. http://ezinearticles.com/?Culture-and-Business-Communication&id=2350807. [20 Augustus 2009]

Schneider,S. & Barsoux, J.L. 1997. Managing across cultures. London; New York: Prentice Hall.

South Africa's population. 2007. http://www.southafrica.info/about/people/population.htm [19 Augustus 2009].

Teo, A. Intercultural conflict in the workplace: every organizations Nightmare. http://ezinearticles.com/?intercultural-conflict-in-the-workplace:-every-organization-nightmare&id=385503 [19 Augustus].

Ting-Toomey, S. Intercultural conflict management: A mindful Approach. http://personal.anderson.ucla.edu/richard.goodman/c4web/mindful.htm. California State University at fullerton [19 Augustus 2009].

Weckermann, M. leefstyl: werksplek, 7(September): 30-31