Sollicitatiebrief

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Opbouw sollicitatiebrief

Hier gaan we dieper in op de opbouw en structuur van een klassieke sollicitatiebrief. Ondanks de invloed van het internet en het gemak van e-mail raden zo goed als alle bronnen aan om de klassieke briefopbouw te gebruiken. Indien het mogelijk is wordt de brief als een word- of pdf-document in de bijlage verstuurd.

Briefhoofd/gegevens afzender & geadresseerde

Bovenaan de brief wordt er vrij vanzelfsprekend begonnen met de eigen persoonlijke gegevens. Naam en adres zijn sowieso noodzakelijk. Over het al dan niet toevoegen van telefoon, GSM of e-mailadres lopen de meningen uiteen. Zo vindt Kraemer dat het er eventueel wel bij kan, terwijl Briels resoluut stelt dat het in de CV moet. Maar dit punt zal nooit enige rol spelen in het selecteren van een kandidaat.

Wat wel tot een negatieve reactie kan leiden is dat er fouten zijn gemaakt in de gegevens van de geadresseerde. Een verkeerd adres, een foute bedrijfsnaam geven een beeld van oppervlakkigheid. Langs de andere kant geeft een gedetailleerde bedrijfsadres (inclusief afdeling en aan wie de brief gericht is) wel een blijk van zorgvuldigheid. Een laatste niet onbelangrijk detail is de datum. Deze verschilt best niet te veel met de datum van verzending.

Onderwerp-/referentieregel

De reden van schrijven moet altijd duidelijk vermeld zijn zodat de lezer direct kan zien waarom er geschreven wordt. Een sollicitatiebrief waar het onderwerp mankeert en waar er ook geen duidelijkheid in zit qua onderwerp in de brief zelf wordt in de prullenmand gegooid. Het onderwerp in de documentsnaam of in het onderwerp van de e-mail zetten is ook geen goede oplossing, want dit wordt zelden of noot mee afgedrukt. Een uitzondering vormt zich wanneer er via een auto-formulier op een website wordt gesolliciteerd. Maar toch geeft de vermelding van het onderwerp een blijk van zorgvuldigheid.

Wat moet er nu juist staan in de onderwerpregel zelf? Vanzelfsprekend wordt er vermeld dat je solliciteert en naar welke functie. Indien er een referentienummer bij de vacature staat is het ook aangewezen dat die hier wordt bijvermeld. Volgens sommige bronnen moet je er ook bijzetten waar en wanneer je die vacature hebt gezien. Anderen daarentegen vinden dat de onderwerpregel zo kort en bondig mogelijk moet blijven. Wanneer er voordien een (telefonisch) contact heeft plaatsgevonden kan het ook nuttig zijn om dat te vermelden. De aanduiding “onderwerp:” of “betreft:” is mogelijk maar hoeft niet. Men kan zoals de BIN-norm het onderwerp in het vet of cursief zetten.

Aanhef

Standaard wordt er aangenomen dat “Geachte heer X” of “Geachte mevrouw X” de beste aanhef is. Dit is een persoonlijke en vriendelijke manier van aanspreken waar er toch formeel wordt gebleven. Aansprekingen als “Zeer geachte dames en heren” worden als te onpersoonlijk en te standaard gezien. Terwijl “Beste X” of “Hallo X” dan weer als te informeel worden beschouwd. Het gebruiken van voornamen is ook veel te persoonlijk en daarom af te raden. Ook wordt er aangeraden dat de sollicitant zich direct richt tot de juiste persoon. Dit geeft een betere eerste indruk. Wat absoluut te vermijden is, is de volgende aanspreking: “aan wie het aanbelangt”. Deze uitdrukking komt uit het in Amerika vrij populaire “To whom it may concern”. Rekruteerders van bij ons reageren dan niet zelden met :”Misschien belang het onze prullenmand wel aan?”.

Inleiding/1e alinea

Volgens Briel moet de sollicitatiebrief beginnen met een soort van bekendmaking door te schrijven dat je solliciteert voor die vacature die je daar hebt gelezen. Ook andere bronnen schuiven dit naar voor. Dit is enigszins vreemd omdat die bronnen (zoals vacature.be) ook schrijven dat je origineel moet beginnen en dat de eerste zin zeer belangrijk is. Op dit vlak spreken ze zichzelf dus een beetje tegen. Uit interviews met consulenten van Galilei bleek dat zij eerder kozen voor de originaliteit en de referenties weg te laten. Het feit dat het om een sollicitatiebrief gaat en voor welke vacature hoort in de onderwerpregel te staan en maakt het herhalen ervan in de eerste alinea overbodig. Deze dubbele vermelding komt ook vaak zeer standaard-achtig over. Wanneer er voordien al een (telefonisch) contact heeft plaatsgevonden wordt het ook aangeraden dit te vermelden. Bv. “Met betrekking tot het prettige en uitvoerige telefoongesprek van ... en de eerste bespreking van mijn profiel, stuur ik u hierbij mij sollicitatiebrief en CV”. Een verwijzing van een (telefonisch) contact in de onderwerpregel wordt in dit geval dan ook als overbodig gezien.

Kerngedeelte

In dit gedeelte wordt er in één (of meerdere) alinea's dieper op de kennis en ervaringen van de sollicitant ingegaan. Alsook gemotiveerd waarom hij de juiste persoon voor die positie is. Aan dit gedeelte hechten de rekruteerders dan ook het meeste waarde. In dit stuk moet men met veel inhoudelijke dingen rekening houden. Hiertegen fouten maken kan leiden tot een zeer negatieve indruk en een eventuele afwijzing.

Een eerste punt is dat er een overeenkomst moet zijn met de eisen, vermeld in de vacature, en de opgesomde kwaliteiten en ervaringen in de sollicitatiebrief. Wanneer er bv. In een vacature wordt gevraagd naar een specifieke kennis van het Engels belastingstelsel heeft het weinig zin om te schrijven hoe de kennis van het Belgisch belastingstelsel is. Het kan altijd zijn dat de sollicitant niet over die specifieke kennis beschikt, maar wel over kennis dat in hetzelfde domein ligt (zie vb). In dit geval moet er dan duidelijk een link tussen beiden gelegd worden en waarom het niet-hebben van die specifieke kennis geen probleem vormt. Hieruit volgt dat het zeer belangrijk is om een individueel profiel te ontwikkelen. De sollicitant moet via persoonlijke vaardigheden en successen kunnen aantonen waarom hij de perfecte kandidaat is voor die functie. Persoonlijke realisaties in het beroepsleven worden het best gestaafd met één of twee voorbeelden. Zo kan de sollicitant aantonen dat hij geen competenties uit de mouw aan het schudden is. Een extra benadrukking welke kwaliteiten een sollicitant extra heeft ten opzichte van de andere sollicitanten is ook mooi meegenomen. Al deze informatie moet zeer duidelijk geschreven worden zonder nietszeggende holle zinnen en formuleringen.

In principe mag de sollicitatiebrief ook niet langer zijn dan een A4-blad. Kort en bondig de belangrijkste informatie meegeven is belangrijker dan alle details te geven of alles zeer breed uit te smeren. Een sollicitatiebrief moet duidelijk geformuleerd zijn om overtuigend over te komen. Te lange en ingewikkelde zinnen zijn dan te vermijden. Idealiter bestaat een zin uit 12 (met een maximum van 20) woorden. Uit een onderzoek van Daniel Oppenheimer bleek trouwens ook dat hoe langer de woorden waren hoe dommer de sollicitant werd ingeschat (VDAB).

Het gebruik van werkwoorden en de zinsconstructie spelen ook een bepalende rol. Werkwoorden moeten zelfbewust overkomen; “hopen”, “geloven”, “zou kunnen”, ... komen onzeker en twijfelachtig over. Ofwel kan je het ofwel niet, tussenwegen zijn er niet. Zinsconstructies in het genre van “ik zou ...” worden als ouderwets beschouwd en zijn daarom te vermijden. Passieve zinsconstructies (“Mijn aandacht werd getrokken door” en “Ik was verantwoordelijk voor de organisatie van ...”) lezen stroef en zorgen voor te lange zinnen. Actieve zinnen daarentegen lezen vlot en geven een gevoel van actie

op inhoudelijk gebied kan een beetje overdrijven zeker geen kwaad, maar vaardigheden aangegeven dien niet nagekomen kunnen worden zijn uit den boze. De gevraagde vaardigheden zullen altijd getest worden. Wanneer de sollicitant op deze tests dan door de mand valt en blijkt dat hij veel te hard heeft overdreven, dan komt al snel heel zijn geloofwaardigheid in gedrang. Ook overdreven woordgebruik zoals “ik ben de perfecte kandidaat” en “U zult niemand beter vinden dan mij” is te vermijden. Anderzijds hebben alle opmerkingen dien in het nadeel van de sollicitant spelen niets in zijn sollicitatiebrief te zoeken. Mislukkingen in een vorige functie of het ontbreken van competenties hoeven niet in de kijker gezet te worden. Een laatste punt dat zeer vaak vergeten wordt door de sollicitant is dat de rekruteerder wil weten waarom hij geïnteresseerd is in die functie bij zijn bedrijf en wat zijn toekomstperspectieven zijn. Hier kan de sollicitant aantonen dat hij het bedrijf en de sector kent. Hoewel er dient opgemerkt te worden dat de sollicitant geen droge feiten en cijfers moet geven, maar dit moet koppelen aan zichzelf. Waarom past hij daar en hoe ziet hij zijn toekomst in dat bedrijf? Er moet wel opgelet worden dat het positief overkomt; uitspraken als “ik wens hier een tijdelijke tussenstop te maken” komen niet motiverend over.

Afsluiting

De laatste alinea lijkt voor de sollicitant misschien de minst belangrijke, maar toch moet er de nodige zorg aan besteed worden. De afsluiting is het laatste wat de rekruteerder leest en die indruk zal dan ook blijven hangen. Ook hier moet er geprobeerd worden om origineel te formuleren. Maar er moet op gelet worden dat een te originele aanpak, die de bal volledig misslaat, voor een serieuze valse eindnoot kan zorgen. Qua inhoud wordt er in de afsluiting op de mogelijk van een eventueel interview ingegaan. Volgens Kraemer kan de sollicitant in dit gedeelte ook vermelden wanneer hij in dienst kan treden. Een laatste, beetje vreemd, punt is dat geen enkele bron vermeldt dat er in de laatste alinea contactgegevens (zoals GSM-nummer of e-mailadres) moeten vermeld worden.

Groet

Algemeen geldt dat de afsluiting “Met Vriendelijke Groeten” of “Met Vriendelijke Groet” als beste geldt. Over “Hoogachtend” bestaat er een beetje discussie: de ene vindt dat dit een gepaste formulering is terwijl de andere dit te formeel vindt. Kraemer trekt “Hoogachtend” zelfs op het zelfde niveau van het ouderwetse “Tot dan verblijf ik ...”. Zij ziet de afsluiting “Vriendelijke Groeten” en “Hartelijke Groeten” als aanvaardbaar, terwijl anderen dit net als “groetjes” te informeel vinden. De afkorting “MVG” wordt in het algemeen als lamlendig afgedaan.

Algemeen

Taalgebruik

Sollicitatiebrieven diene kort en zakelijk opgesteld te worden, maar toch moeten ze nog een vorm van levendigheid bevatten. Als de sollicitatiebrief helder en gevarieerd is geschreven zal de rekruteerder hem aandachtiger lezen en zal de inhoud langer blijven hangen. Om dit te bevorderen moeten vier zaken zeker vermeden worden:

Clichés
Herhalingen
Onzekerheden
Ouderwets of plechtig taalgebruik

Clichés

Clichés zijn veelgebruikte woorden en uitdrukkingen die zo bekent zijn dat ze afgezaagd overkomen. Ze maken een sollicitatiebrief voorspelbaar, saai en eentonig. Het vinden van clichés is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer is iets cliché en wanneer niet? Dit kan achterhaald worden door het lezen van standaardbrieven. Er bestaan zelfs software-programma's waar je enkel een paar gegevens moet invullen en die daarna een perfecte (standaard-)brief afleveren. Het is echter zo goed als onmogelijk om voor elk cliché een goed alternatief te verzinnen, zonder dat de brief aan ernst verliest. Er zijn al zoveel verschillende voorbeeld- en standaardbrieven in omloop dat echte creativiteit moeilijk wordt. Hoewel er dient opgemerkt te worden dat nog zeer veel mensen teruggrijpen naar standaardformuleringen.

Herhalingen

Het is natuurlijk handige bladvulling maar niets is zo vervelend voor een rekruteerder om constant dezelfde woorden te moeten lezen in een sollicitatiebrief of dat de sollicitant altijd in herhaling valt. Vaak kunnen woorden simpelweg worden weggelaten of vervangen worden door een synoniem of verwijswoord. Dit tonen we aan met enkele voorbeelden,

Voorbeeld 1:

“Mijn werkervaring heb ik kort samengevat. Voor meer informatie over mijn werkervaring verwijs ik u naar het bijgevoegde CV.”

Beter:

“Mijn werkervaring heb ik kort samengevat. Voor meer informatie verwijs ik naar het bijgevoegde CV.”

Voorbeeld 2:

“In de Standaard van 12 april 2010 las ik dat bij u de functie commercieel medewerker vacant is. Op de vacante functie zou ik graag willen solliciteren.”

Beter:

“In de Standaard van 12 april 2010 las ik dat bij u de functie commercieel medewerker vacant is. Hierop zou ik graag willen solliciteren.”

In het eerste voorbeeld is het duidelijk dat het woordje “werkervaring” simpel kan worden weggelaten worden zonder dat tekst daardoor onduidelijk wordt. Bij het tweede voorbeeld kan voor “vacante functie” gewoon verwijswoord worden gebruikt.

Onzekerheden

Sollicitatiebrieven zijn zelf-verkoopsbrieven die zekerheid en duidelijkheid moeten uitstralen. Alle woorden die onzekerheid oproepen moeten dan ook vermeden worden? De rekruteerde zal dan alleen maar vraagtekens bij de capaciteiten van de sollicitant zetten. Buiten de werkwoorden “hopen”, “denken” en “menen” vallen ook woorden zoals “wellicht”, “misschien” en “waarschijnlijk” onder de noemer onzekerheid.

Ouderwets of plechtig taalgebruik

Verouderd en plechtig taalgebruik kan een sollicitatiebrief formeel een saai malen. Voorbeelden zijn: “jegens”, “gaarne”, “met dien verstande”, “ter beantwoording van”, ... . Dit hoeft niet altijd een probleem te vormen. Hoe dit taalgebruik geïnterpreteerd wordt zal in sterke mate afhangen van wie de brief leest (oudere rekruteerders lezen anders dan hun jongere collega's), de bedrijfscultuur (conservatieve bank tegenover een creatief softwarebedrijf) en de functie waarvoor gesolliciteerd wordt (creatieve schrijver of jurist).

Argumentatie

Gezien de sollicitatiebrief een soort van motivatiebrief is zou het ook verschillende argumentaties moeten bezitten. Argumentaties komen in allerhande vormen voor. Zo hebben we objectieve argumenten die gebaseerd zijn op controleerbare feiten en subjectieve argumenten die gebaseerd zijn op intuïtie en dus niet controleerbaar zijn. Normaal gezien bestaat een goede sollicitatiebrief enkel uit objectieve argumenten. We gaan nu eerst enkele soorten van goede argumentatie op een rijtje zetten.

Voorbeeld: De gemakkelijkste soort van argumentatie gewoon het geven van een voorbeeld bij een uitspraak. Iemand met ervaring die solliciteert voor werfleider kan zijn ervaringen staven met voorbeelden uit zijn vorige ervaringen als werfleider. Rekruteerders zien dit vaak als een van de belangrijkste soort van argumentatie.

Feit: Niet iedereen kan altijd terugbuigen op veel ervaring en voorbeelden uit het scoutsleven zijn niet altijd even relevant. Vooral wanneer er gevraagd wordt naar feitelijke kennis van bv. CAD/CAM kan de sollicitant aantonen door het zwart op wit te laten zien aan de hand van een diploma.

Empirisch argument: Hier gaat het over het gebruiken van eerder aangetoonde feitelijkheden. Zo kan een sollicitant (Master in het revisoraat) aanhalen dat het bewezen is dat mensen met zijn diploma het best functioneren als bedrijfsrevisor. Het verschil met een feitelijk argument is dat een empirisch argument op onderzoek steunt.

Beroep op autoriteit: Een argument dat ook gebruikt kan worden is het verwijzen naar een hoger macht. Zo kan de sollicitant schrijven dat zijn baas vond dat hij genoeg kennis bezat op de moeilijkere machines te onderhouden. We moeten wel opmerken dat rekruteerders deze vorm van argumentatie niet altijd appreciëren, gezien dit een blijk geeft van gebrek aan zelfkennis.

Emotionele/morele argumenten: Dit is vorm van subjectieve argumentatie. Hier zal de sollicitant argumenten baseren op eigen gevoelens of overtuigingen. Zo kan een sollicitant aanhalen dat hij die functie wil uitoefen omdat hij zo dan kan bijdragen tot een betere wereld. Deze soort van argumentatie brengt wel met zich meer dat ze niet echt controleerbaar is en dat iedereen dit kan opschrijven.

Niet alle soorten van argumentatie zijn goed en dragen bij tot een positief beeld van de sollicitant. Zo zijn er ook een aantal soorten van argumentatie die geheel fout zijn en op holle beweringen zijn gebaseerd. We sommen er hier enkele van op.

Meelopersperspectief: Hier wordt er van de redenering vertrokken dat wanneer iedereen die richting uitloopt het wel goed zal zijn. Dit treffen we vaak onder de vorm van “Iedereen wil voor u werken” en “Uw sector is enorm hard aan het groeien en heeft vele nieuwe werkkrachten nodig”. De rekruteerders weten dit wel en hoeven dit niet nog eens te lezen in een sollicitatiebrief. Ze willen wel weten waarom zij die specifieke sollicitant dan uit die grote hoop moeten plukken.

Generalisatie: Dit houdt in dat een sollicitant met een specifieke eigenschap (bv. Diploma) zich op gelijke hoogte zet met iedereen die die eigenschap ook heeft. Ervan uitgaan dat iedereen met het diploma revisoraat zonder problemen in aanmerking komt voorde functie van bedrijfsrevisor is verkeerd. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid en eigenschappen die los van het diploma staan. Daarom moet de sollicitant altijd kunnen aantonen waarom hij er nog eens extra uitspringt.

Onjuiste vergelijkingen maken: Linken kunnen leggen tussen de functie waarvoor er gesolliciteerd wordt en de vorige functies van de sollicitant is goed. Maar de sollicitant moet wel oppassen om geen verkeerde vergelijkingen te maken. Iemand die jarenlang goedkope Chevrolets heeft geassembleerd en solliciteert voor assembleerder van Maserati kan als argument aanhalen dat hij al veel ervaring heeft in het assembleren van auto's, zij het dan van Chevrolets. Voor de sollicitant kan deze vergelijking misschien opgaan, maar de een voor een rekruteerder van Maserati zal dit waarschijnlijk niet opgaan.

4. Op emoties inspelen: Dit is een soort van argumentatie dat eigenlijk geen inhoud heeft, maar gewoon op de emoties van de rekruteerder probeert in te spelen. Hierdoor wilt de sollicitant zich hulpeloos doen overkomen zodat de rekruteerder medelijden krijgt en hem aan die functie helpt. Dit is echter niet waar, door dit soort argumentatie geeft de sollicitant geen blijk van een gezonde motivatie en komt het over dat hij al 100 keer is afgewezen en maar steeds geen werk vindt. Voorbeelden hiervan zijn dat de sollicitant uitdrukkelijk schrijft dat hij werkloos is (al dan niet met de vermelding hoe de situatie thuis is) of dat hij ontslaan is.

Randstad

De sollicitatiebrieven die ik heb verkregen zijn allen afkomstig van Randstad. Dit is een groep die verschillende onderdelen heeft die allemaal kandidaten zoekt voor hun klanten. De brieven zijn afkomstig uit drie verschillende afdelingen: RRS, Randstad Professionals en Insel. Ik zal hier kort toelichten hoe elke afdeling in elkaar steekt en hoe zij selecteren met betrekking tot de sollicitatiebrief, Insel

Insel is een wervings- en selectiebureau voor ingenieurs dat een paar jaar geleden door Randstad is overgenomen. Ze richten zich specifiek op ingenieurs en technische bachelors, in alle marktsectoren en voor alle functies (enkel midden en hogere profielen). Momenteel zijn zij de marktleider in hun sector. Alle consultants zijn zelf ingenieurs met praktijkervaring zodat zij hun technische kennis kunnen koppelen aan hun HR-kennis. Zij werken in hun selectieprocedure met de DISC[1]-methode. Dit is een soort van assessment-tool om mensen in categorieën in te delen. Voor de ene functie heeft de klant een kandidaat nodig die een hoge D (dominantie) heeft een voor een andere functie een lage S (stabiliteit), De vacatures worden dan ook gericht in de stijl van hun doelgroep opgesteld. Normaal gezien reageert de kandidaat met het gewenste DISC-profiel in dezelfde stijl. We moeten wel opmerken dat dit meer niet dan wel gebeurd. Vele kandidaten zitten al in hun databestand (en hebben dus al eens via hun gesolliciteerd) en schrijven niet altijd een goede sollicitatiebrief terug. Maar diegenen die een er perfect reageren op de vacature hebben sowieso een streepje voor op de anderen. Omdat het onderzoek anders te uitgebreid en ingewikkeld wordt kunnen we de sollicitatiebrieven niet matchen aan de vacatures en een DISC-profiel opstellen. Toch haal ik dit aan omdat er zo getoond word dat de sollicitatiebrief geen dom aanhangsel is. Maar geen enkele sollicitant zal op enkel zijn sollicitatiebrief afgerekend worden.

Omdat zij enkel met technische profielen werken besteden zij niet zo veel aandacht aan schrijffouten of aan de perfecte sollicitatiebrief. Enkel wanneer er ook commercieel luik aan de functie verbonden is zal er wel op structuur en dergelijke gelet worden. Maar ook hier spelen (kleine) foutjes geen rol; de consulent zal er enkel eens op wijzen dat zo'n foutjes beter niet meer voorkomen. Enkel wanneer de sollicitant het te bont maakt, kan dit tot een negatieve reactie leiden. Vaak is dit dan omdat ze de taal niet perfect beheersen. Waar wel veel aandacht aan besteed wordt is de motivatie/argumentatie die de sollicitant in zijn sollicitatiebrief gebruikt. Die motivatie zal ook in het gesprek gestaafd worden en komt ook in het individueel rapport. Dit rapport verhuisd dan eventueel met de kandidaat naar de klant, die dan de selectie afrond.

Randstad Professionals

Randstad Professionals is een aparte divisie van de Randstad Groep, die zich exclusief focust op hooggekwalificeerde specialisten inzake ICT, finance, engineering en life sciences. In dit onderzoek beperken we ons enkel tot de afdelingen finance en engineering. Zij werken, in tegenstelling tot Insel ( vast en detachering), hoofdzakelijk op basis van interim of detachering. Randstad Professionals werken vooral aan de hand van een grote instroom. Hier draait het om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken, daar de besten uit te halen en die naar de klant door te sturen. De sollicitatiebrief speelt in hun selectieprocedure geen grote rol. Voor de afdeling engineering wordt de sollicitatiebrief helemaal achtergesteld. Een slechte (of geen) sollicitatiebrief zal nooit leiden tot een niet-weerhouding als er een goede CV achter steekt. De rekruteerder zal er tijdens het interview wel eens op wijzen dat het in de toekomst wel beter kan zijn om een goede brief te schrijven. Bij de afdeling finance speelt de sollicitatiebrief een iets grotere rol omdat het hier draait om commerciële profielen. Iemand die niet in staat is om een degelijke sollicitatiebrief te schrijven zal dan waarschijnlijk ook niet in staat zijn om een fatsoenlijke commerciële functie uit te oefenen. Maar ook hier zal een slechte sollicitatiebrief niet leiden tot een afwijzing. Wel zal de rekruteerder de sollicitant hierop wijzen. Het feit dat een sollicitatiebrief echt slecht is opgesteld ligt er vaak aan dat de sollicitant het Nederlands niet goed beheerst[2].

[1] D: Dominantie

I: Invloed

S: Stabiliteit

C: Conformiteit

[2] De Nederlandstalige brieven die van Randstad Professionals Finance komen zijn allen afkomstig uit Brussel,