De invloed van cafeine

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Inleiding

Wanneer we gaan onderzoeken of cafeïne invloed heef op de hartslag van een mens brengt dit veel moeilijkheden met zich mee. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de hartslag. Daarbij is het belangrijk dat de tussentijd tussen de inname van koffie en de meting van de hartslag bij iedereen gelijk is. Wij hebben ervoor gekozen om te onderzoeken wat de invloed van cafeïne is op de hartslag van een watervlo.

Watervlooien zijn bij uitstek geschikte organisme om te bestuderen onder de microscoop. Bij een watervlo is het hart namelijk heel goed te zien doordat hij doorzichtig is. En dit is nu juist het beeld dat we nodig hebben tijdens ons onderzoek. Door gedoseerd koffie (cafeïne) toe te dienen, zullen we de verandering in hartslagfrequentie onderzoeken. In figuur 1 ziet u een schematische tekening van een watervlo. Hierbij is het hart omcirkeld.

Watervlooien hebben de eigenschap om in heel korte tijd tot onwaarschijnlijk grote aantallen toe te kunnen nemen. Watervlooien kunnen ongeveer een halve centimeter lang worden. Hun voedsel bestaat uit bacteriën en algen. Met de borstels op hun poten filteren ze hun voedsel uit het water. De mannelijke vlooien zijn kleiner dan de vrouwtjes, omdat zij geen broedruimte in hun lichaam hebben. In tegendeel tot de vrouwtjes zijn de antennen van de mannetjes veel beter ontwikkeld.

Een vrouwelijke watervlo is in staat om eieren te ontwikkelen, zonder dat er een mannetje aan te pas komt. Bij de perfecte (milieu-)omstandigheden kan dit ei zich verder ontwikkelen. Dit gebeurt meestal in zomer. Na twee dagen komen er vrouwtjes uit deze eitjes. Wanneer de omstandigheden slechter zijn, produceren de vrouwtjes groter eitjes. Hiervoor is er echter wel een mannetje nodig om het ei te bevruchten. Uit deze eitjes kunnen zowel mannetjes als vrouwtjes komen. Mannelijke watervlooien zijn in een populatie meestal in de minderheid.

We hebben drie verschillende proeven uitgevoerd. Bij de eerste proef hebben we gekeken naar de invloed op de hartslag met behulp van koffie met verschillende concentraties cafeïne. Bij de tweede proef bestudeerden we de verandering van de hartslag van een watervlo wanneer deze langere tijd in koffie lang. Bij de laatste proef hebben we gekeken welke rol melk en suiker in de koffie speelt.

Proef 1

De invloed van cafeïne op de hartslag van een watervlo

Inleiding

Datum

22 januari 2010

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft cafeïne invloed op de hartslag van een watervlo?

Hypothese

De hartslag van een watervlo zal stijgen door cafeïne. Een grotere concentratie van cafeïne zal ook voor een hogere van de hartslag zorgen.

Voorspelling

Als we verschillende watervlooien in koffie met verschillende cafeïneconcentraties leggen, dan zal de watervlo in de koffie met de grootste concentratie cafeïne de grootste hartslag hebben.

Werkplan

Benodigdheden

 • 30 Watervlooien
 • Water
 • Cafeïnevrije koffie0
 • Koffie met cafeïne in verschillende concentraties
 • Microscoop
 • Objectglaasjes
 • Dekglaasjes
 • Entnaald
 • Pipetten
 • Stopwatch

Werkwijze

 • Pipetteer een druppel water op het objectglaasje en leg hier met behulp van een pipet een watervlo in. Dek het objectglaasje af met een dekglaasje.
 • Meet de hartslag van de watervlo in het water (nulmeting). Doe dit door, wanneer je door de microscoop kijkt, te turven hoe vaak het hart klopt in vijftien seconden. Dit kun je vervolgens omrekenen naar de hartslag per minuut. De plaats van het hart is in figuur 1 omcirkeld.
 • Herhaal stap één en stap twee negen keer. Bereken hieruit de gemiddelde hartslag van een watervlo per minuut.
 • Leg de watervlo in cafeïnevrije koffie. Bepaal onder de microscoop de hartslag. Herhaal dit negen keer.
 • Leg vervolgens een watervlo in koffie met een concentratie van 12,5 g/L. Bepaal opnieuw de hartslag. Herhaal dit met vier andere watervlooien. Herhaal deze stap drie keer met koffie met een cafeïnegehalte van respectievelijk 25 g/L, 50 g/L en 100 g/L

Resultaten

Waarnemingen

 • De hartslag van een watervlo loopt erg uiteen, over het algemeen kan gesteld worden dat de hartslag van een zwangere watervlo hoger ligt.
 • Het hart van een mannetjes watervlo is duidelijker te zien dan het hart van een vrouwtjes watervlo.
 • De gemiddelde hartslag van een watervlo in water en een watervlo in cafeïnevrije koffie is gelijk.
 • Het hart van een watervlo in koffie met een grote concentratie cafeïne klopt harder dan het hart van watervlo in koffie met een minder grote concentratrie cafeïne.

Conclusie

 • De hartslag van een watervlo stijgt door toevoeging van cafeïne.
 • Een grotere concentratie van cafeïne zorgt voor een hogere hartslag.

Discussie

 • We hebben de watervlooien in cafeïnevrije koffie gelegd om daarmee andere factoren die van invloed kunnen zijn op de hartslag uit te sluiten. Wanneer er een verschil was tussen de gemiddelde hartslag van een watervlo in water en de gemiddelde hartslag van een watervlo in cafeïnevrije koffie komt dit niet door cafeïne. Dit zou echter wel de resultaten beïnvloeden. Er is echter geen verschil tussen de gemiddelde hartslag van de watervlooien. De hogere hartslag van de watervlooien in koffie met cafeïne kunnen we dus toewijzen aan de invloed van cafeïne.
 • We hebben de verandering van de hartslag van een watervlo bij deze proef niet per watervlo gekeken, maar gemiddelde waardes genomen. Omdat de hartslag per watervlo sterk verschilt, valt er weinig te zeggen over hoeveel de hartslag van een watervlo nu daadwerkelijk toeneemt. Daarom hebben we in de vervolgproef (proef 2) gekeken naar de verandering van de hartslag per watervlo.

Proef 2

De werking van cafeïne in de tijd

Inleiding

Datum

22 januari 2010

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft cafeïne invloed op de hartslag gedurende een periode?

Hypothese

De hartslag zal toenemen naarmate de tijd verder verstreken is, omdat de watervlooien dan meer cafeïne binnen hebben gekregen.

Voorspelling

Als we een watervlo in koffie leggen met cafeïne en om de vijf minuten de hartslag meten, dan zien we een toename van de hartslag van een watervlo.

Werkplan

Benodigdheden

 • 10 watervlooien
 • Cafeïnevrije koffie
 • Koffie met cafeïne in verschillende concentraties
 • Microscoop
 • Objectglaasjes
 • dekglaasjes
 • Pipetten
 • Stopwatch

Werkwijze

 • Pippetteer een druppel water op het objectglaasje en leg hier met behulp van een pipet een watervlo in. Dek het objectglaasje af met een dekglaasje.
 • Meet de hartslag van de watervlo in het water (nulmeting).
 • Verwijder het dekglaasje en de druppel met water uit het objectglaasje. Voeg nu een druppel cafeïnevrije koffie toe. Dek het objectglaasje weer af met een dekglaasje
 • Meet de hartslag van de watervlo in de cafeïnevrije koffie.
 • Verwijder opnieuw het dekglaasje en de druppel met cafeïnevrije koffie. Voeg nu een druppel koffie met cafeïne toe. Noteer de tijd dat je de druppel toevoegd (t=0).
 • Meet de hartslag van de watervlo. Herhaal deze meting met dezelfde watervlo om de vijf minuten. Noteer steeds de hartslag.
 • Herhaal stap zes tot twaalf met negen andere vlooien.

Resultaten

Waarnemingen

 • De hartslag nam toe ten opzichte van de hartslag in de cafeïnevrije koffie.
 • Naarmate de tijd verstreek ging het hart steeds langzamer kloppen.
 • De watervlooien waren voordat de twintig minuten om waren allemaal dood.

Conclusie

 • De hartslag van een watervlo neemt toe onder invloed van cafeïne.
 • Wanneer de invloed van cafeïne langdurig aanhoud, raakt de watervlo verzwakt en komt de vlo te overlijden.

Discussie

 • Wij verwachtten dat de hartslag van een watervlo toe zou nemen. Dit was ook het geval. Wat wij echter niet hadden voorzien, was dat de hartslag weer af zou nemen doordat de watervlo verzwakt raakt. In de staafdiagrammen zie je dat de hartslag bij 0 minuten het hoogst is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Het is goed mogelijk dat de maximale hartslag tussen de 0 en 5 minuten in ligt, maar omdat wij om de vijf minuten metingen hebben gedaan kunnen we dit niet zeker zeggen.
 • Om tot een nauwkeuriger resultaat te komen, zouden we meer watervlooien moeten testen en kleinere tijdsintervallen moeten nemen.

Proef 3

De invloed van melk en suiker

Inleiding

Datum

22 januari 2010

Onderzoeksvraag

Welke invloed heeft melk en suiker op de opname van cafeïne en de hartslag van een watervlo?

Hypothese

De melk en suiker zorgen ervoor dat de cafeïne vertraagd wordt opgenomen, waardoor de hartslag later zal toenemen.

Voorspelling

Als we watervlooien in de koffie met cafeïne, melk en suiker leggen dan zal de hartslag van een watervlo na een korte periode toenemen.

Werkplan

Benodigdheden

 • 30 Watervlooien
 • Water
 • Cafeïnevrije koffie
 • Koffie met cafeïne in verschillende concentraties
 • (Koffie)melk
 • Suiker
 • Microscoop
 • Objectglaasjes
 • Dekglaasjes
 • Entnaald
 • Pipetten
 • Stopwatch

Werkwijze

 • Pippetteer een druppel water op het objectglaasje en leg hier met behulp van een pipet een watervlo in. Dek het objectglaasje af met een dekglaasje.
 • Meet de hartslag van de watervlo in het water (nulmeting).
 • Verwijder het dekglaasje en de druppel met water van het objectglaasje. Voeg een druppel koffie (met cafeïne) met de toevoeging melk en suiker toe. Dek het objectglaasje weer af met een dekglaasje.
 • Meet de hartslag van de watervlo in de koffie met melk en suiker. Herhaal deze meting om de vijf minuten tot veertig minuten na aanvang van de proef.
 • Herhaal stap één tot en met vier met negen andere watervlooien.

Resultaten

Waarnemingen

 • De hartslag van de watervlooien neemt toe, maar het duurt langer dan bij koffie zonder melk en suiker.
 • De watervlooien blijven langer leven dan de watervlooien in de 'normale koffie'.

Conclusie

 • De hartslag van een watervlo neemt toe onder invloed van cafeïne.
 • De melk en suiker zorgen ervoor dat de opname van cafeïne wordt vertraagd.

Discussie

 • Dat de watervlooien langer blijven leven hoeft niet te liggen aan de vertraagde opname van cafeïne. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de watervlooien energie putten uit de koffie met melk en suiker. 'Normale' koffie bevat geen calorieën. Koffie met melk en suiker bevat dit wel.
 • Ook bij deze proef geldt dat wanneer we meer watervlooien hadden getest en kleinere tijdsintervallen hadden gebruikt, we tot een nauwkeuriger en betrouwbaarder resultaat zouden zijn gekomen.


 1. Voorlichtingsbureau voor koffie en gezondheid, (2009), Waar zit het in?, http://www. koffieengezondheid.nl/, 07-10-2009