Romeo & Juliet

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Romeo and juliet

Voorwoord

We hebben gekozen ‘de invloed van het stuk ‘Romeo & Juliet' op jongeren nu' te onderzoeken.
Hiervoor hebben we gekozen omdat we eerst bedachten dat we iets met Shakespeare wilden onderzoeken, omdat zijn stukken nu nog steeds worden opgevoerd. Dat betekent dat hij erg veel invloed gehad moet hebben en nog steeds heeft. Dat vinden we fascinerend en dat wilden we onderzoeken.
Mevrouw De Rooij echter vertelde ons dat dit onderwerp te breed was, omdat Shakespeares invloed haast oneindig is. Daarom gingen wij ons specificeren tot een stuk. Dit werd Romeo en Julia, omdat wij dit allebei een mooi stuk vinden, het spreekt ons aan. We zijn namelijk afgelopen vorig jaar in februari naar een productie over Romeo & Julia geweest; namelijk ‘Romeo over Julia', door Rick Engelkes Producties.
We vonden dit allebei een heel gaaf stuk. De inhoud is gewoon het originele stuk van Romeo en Julia, maar dan wel een beetje veranderd. Het originele aan het toneelstuk is dat het door 5 mannen wordt gespeeld, die steeds van rol wisselen. Ze spelen het stuk ook echt alsof ze het spelen, wat inhoudt dat ze af en toe tegen elkaar zeggen: ‘nu wil ik Romeo spelen!'
Het is heel origineel gespeeld en ook met heel veel humor en op ons maakte het allebei wel indruk.
Onder andere dus vanwege de humor en originaliteit, maar ook vanwege de universele thema's die erin voorkomen. Deze zijn van alle tijden en spreken jong en oud aan. Zelf zijn wij vooral geïnteresseerd in jongeren.

Daarom lijkt het ons interessant te onderzoeken of en in hoeverre het stuk en de thema's die erin spelen jongeren nu nog aanspreken en beïnvloeden.

Romeo & Juliet

Romeo and Juliet is vermoedelijk geschreven tussen 1591 en 1595. Romeo & Juliet werd in 1595 voor het eerst opgevoerd als toneelstuk in Londen. Het stuk is voor het eerst gepubliceerd in 1597 als niet-geautoriseerde quarto-editie, en daarna in 1599 als geautoriseerde quarto.
De officiële titel van het toneelstuk Romeo en Julia is The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. Het gaat, zoals in de samenvatting bij deelvraag 1 nog uitgebreid aan bod zal komen, over de onmogelijke liefde tussen Romeo Montague en Juliet Capulet.

Door wie?

Het stuk is geschreven door William Shakespeare.

William Shakespeare is in april 1564 geboren in Stratford-upon-Avon, in Engeland. Zijn vader was een succesvol handelaar en wethouder, zijn moeder kwam uit een adellijke familie.
Shakespeare heeft waarschijnlijk gestudeerd aan de Stratford Grammar School, wat onderwijs in Latijnse grammatica en het vertalen van auteurs als Cicero, Vergilius en Ovidius inhield.
Shakespeare is in 1582 getrouwd met Anne Hathaway en heeft met haar een dochter, Susanna en een tweeling, Hamnet en Judith gekregen. Hamnet overleed nog als kind.

In 1588 ging Shakespeare naar Londen en daar kreeg hij na vier jaar succes. In de tussenjaren zou hij misschien met een toneelgezelschap, Leicester of Queen's Men, zijn meegetrokken. Shakespeare kreeg naamsbekendheid als acteur, schrijver en mede-eigenaar van het toneelgezelschap The Lord Chamberlain's Men, vernoemd naar de sponsor. Later zou het gezelschap The King's Men heten.
Shakespeare zou in de tijd dat hij in Londen woonde en werkte een rijk man zijn geweest. In deze tijd heeft hij het overgrote deel van zijn stukken geschreven, waaronder ook Romeo and Juliet.
Shakespeare zou in 1613 zijn teruggekeerd naar Stratford, waar hij ook overleed in april 1616.

William Shakespeare wordt door velen beschouwd als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht, vanwege zijn literaire werken en zijn enorme invloed op de Engelse taal, er worden nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten van hem gebruikt.

Hij heeft 38 tragedies, historische stukken en komedies geschreven, en 154 sonnetten en langere gedichten. De meeste stukken hiervan heeft hij geschreven van 1585 tot 1610.
Zijn stukken zijn vertaald in elke belangrijke taal en zijn meer uitgevoerd dan die van ieder ander schrijver.

Waar is het stuk op gebaseerd?

Shakespeare heeft bij veel van zijn geschreven stukken gebruikt gemaakt van al geschreven plots. Hij was daar niet de enige in, bijna alle elizabethaanse toneelschrijvers grepen terug op eerder geopenbaarde stukken. Zo ook bij Romeo and Juliet.

Romeo and Juliet is gebaseerd op het gedicht The Tragicall History of Romeus and Juliet door Arthur Brooke. Hij was een veelbelovend schrijver en schreef het stuk in 1562, maar is later verdronken. Brooke had zijn verhaal ontleend aan een Franse vertaling van een verhaal van Matteo Bandello, een Italiaan. De vroegst bekende versie van het Romeo- en Julia verhaal is Mariotto & Gianozza door Masuccio Salemitano's, ook een Italiaan. Hij heeft het verhaal in 1476 gepubliceerd. Zijn verhaal speelt zich af in Siena en vertoont verder grote gelijkenissen met het Romeo and Juliet dat we kennen van Shakespeare. Misschien heeft Shakespeare ook inspiratie voor Romeo en Julia opgedaan van het verhaal Pyramus et Thisbe uit de oudheid, door Ovidius. Tijdens zijn Latijnse opleiding is hij hiermee in aanraking gekomen en ook dit verhaal vertoont overeenkomsten met Romeo en Julia, namelijk de onmogelijke liefde door de ouders en de tragische dood van beide geliefden door een misverstand over de dood van de ander.

Welke rol speelde toneel in de tijd van Shakespeare?

In de zestiende eeuw, de tijd van Shakespeare, veranderde de nauwe band tussen kerk en staat die eerder toneel beïnvloedde. In de middeleeuwen waren toneelstukken namelijk gebaseerd op bijbelse thema's en bedoeld om mensen bewust te maken van de wijsheid van god. Ze werden georganiseerd door gilden en in of nabij een kerk uitgevoerd. Toen onder koningin Elizabeth, die de ruimte gaf aan verschillende geloofsrichtingen, de gilden elizabethan theatreuitstierven, kregen de toneelstukken andere thema's en werden ze geproduceerd door rondreizende theatergezelschappen. Een voorbeeld daarvan is The Lord Chamberlain's Men, waar Shakespeare bij betrokken was.

In de tijd van Shakespeare werd een hoofdpersoon met wie het publiek zich kon identificeren gecombineerd met tradities uit de Middeleeuwen. In 1576 verscheen ook het eerste theater in Londen: toneel kreeg toen een vaste plaats. Het was dus een geheel nieuwe tijd voor het toneel. Theater in die tijd wordt daarom ook wel beschreven als Elizabethan Theatre. In de tijd van Shakespeare speelde toneelstukken een grote rol in het dagelijks leven. Ze waren voor iedereen toegankelijk, de armere mensen moesten staan. Hierdoor konden de toneelstukken van Shakespeare zoveel mensen bereiken en zelfs nu nog zoveel invloed uitoefenen. Dat de toneelstukken heel veel mensen bereikten gold met name voor de toneelstukken van Shakespeare, omdat zij zowel elementen van volkse, middeleeuwse, als nieuwe, aristocratische tradities bevatten, en daarnaast een universeel karakter hadden: iedereen kon zich ermee identificeren.

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag:

Wat is de invloed van het stuk ‘Romeo & Juliet' van William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu?

Deelvragen:

1. Wat is de inhoud van het stuk ‘Romeo & Juliet'?

2. Wat kenmerkt het stuk ‘Romeo & Juliet'?

3. In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

4. Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

5. In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema's van het stuk?

6. In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Methode

Om de verschillende deelvragen te beantwoorden hebben we ons onderzoek als volgt uitgevoerd:

Deelvraag 1: Wat is de inhoud van het stuk ‘Romeo & Juliet'?

We lezen het originele script van ‘Romeo & Juliet' en vatten dit samen in het Nederlands.

Deelvraag 2: Wat kenmerkt het stuk ‘Romeo & Juliet'?

We markeren tijdens het lezen de passages van het stuk die volgens ons kenmerkende thema's bevatten. Deze noteren we.

Om de deelvragen 3, 4, 5 en 6 te beantwoorden, hebben we een onderzoek uitgevoerd.

We hebben eerst een vragenlijst opgesteld om de vragen te beantwoorden, en deze in twee gidsexperimenten aan jongeren tussen de 15 en 22 gevraagd op school en in het centrum van Heemskerk.

Aan de hand van de antwoorden die we kregen, hebben we de vragenlijst aangepast: we hebben er 2 verschillende vragenlijsten* van gemaakt, een voor de jongeren die het stuk wel gezien of gelezen hadden, en een voor de jongeren die dat niet hadden.

Voor het echte onderzoek zijn we naar Amsterdam gegaan. We hebben een middag lang jongeren tussen de 15 en 22 aangesproken die we op straat (in het centrum) tegenkwamen, en hen elk een aantal vragen gesteld van de vragenlijst.

Aan ieder hebben we gevraagd of we hen mochten filmen, waarbij we uitlegden dat de film alleen op school vertoond zou worden. Thirsa stelde steeds de vragen, Sarah filmde, of, wanneer ze dit niet wilden, noteerde de antwoorden.

Deelvraag 3: In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

Vragen op de vragenlijst:

* Heb je wel eens gehoord van Romeo & Julia?

* Heb je het stuk welk eens gelezen of gezien?

* Welk toneelstuk of welke film heb je gezien?

* Heb je het stuk gelezen of gezien voor de lol of voor school?

Deelvraag 4: Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

Vraag op de vragenlijst:

* Sprak het stuk je aan, ja of nee? Zo ja, welke gebeurtenissen het meest? Zo nee, welke gebeurtenissen niet?

Deelvraag 5: In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema's van het stuk?

Vragen op de vragenlijst:

* Herken je jezelf in de volgende thema?

Heb je wel eens zoiets meegemaakt?

- Onoverwinnelijke liefde

- Onmogelijke liefde

- Rivaliteit (familievete)

- Zelfmoord

- Loyaliteit

- Wraak

- Verlies

- Liefdesverdriet

Deelvraag 6: In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Vraag op de vragenlijst:

* Heeft het stuk je aan het denken gezet of liet het je verder koud? Zo ja: waarover ben je gaan denken?

N.B. Let op het onderscheid tussen de vragen: ‘spreekt het stuk jongeren aan' en ‘worden jongeren geraakt door het stuk'. Wij hebben voor dit onderscheid gekozen omdat het volgens ons verschil maakt of een stuk je aanspreekt of dat het je ook raakt.
Als een stuk je aanspreekt kies je er waarschijnlijk voor je er een beetje in te verdiepen, misschien ga je het stuk lezen of de film kijken. Het stuk doet nog niet per se iets met je.
Als het stuk je raakt is dit een conclusie achteraf: je hebt je al een beetje in het stuk verdiept, een uitvoering of de film gezien en je komt tot de conclusie dat het stuk je aan het denken zet: het raakt je en laat je niet koud.
Als het stuk je raakt heeft het meer invloed op je, dan wanneer het je alleen aanspreekt. Daarom hebben wij voor dit onderscheid gekozen.

Het originele script, de vragenlijsten, de antwoorden bij het gidsexperiment en de antwoorden bij het onderzoek in Amsterdam zijn als bijlagen bijgevoegd.

Overzicht in Amsterdam
Deelvraag 1

Wat is de inhoud van het stuk ‘Romeo & Juliet'?

Samenvatting van het originele script

Het verhaal speelt zich af in Verona in Italië. Hier wonen twee families van hoge afkomst, Capulet en Montague, die al vele generaties lang een vete hebben. Iedere generatie wordt weer voortgedreven door de haat van de ouders. De families krijgen op straat steeds weer ruzie en verstoren door hun gevechten de vrede.

Het stuk begint dan ook met een gevecht tussen Capulet en Montague, waarbij de prins van Verona voor de zoveelste keer tussenbeide moet komen.

Romeo Montague heeft niet meegedaan aan het gevecht. Romeo is een romanticus die gedichten schrijft en heel veel nadenkt, en is op het moment aan het peinzen over zijn liefde Rosaline en zijn liefdesverdriet. Benvolio, zijn neef, komt hem opvrolijken, maar niets helpt.

romeoandjulietDan geeft de familie Capulet een feest, die mede bedoeld is om de dochter van het huis, Juliet Capulet aan een man te helpen, aangezien ze bijna 14 wordt. Paris, een man van hoog aanzien, dingt mede naar haar hand, en de ouders van Juliet zouden hem een goede keus vinden. Capulet stuurt een bode erop uit om de uitnodigingen te verzenden. Deze kan echter niet lezen, en vraagt daarom een voorbijganger om hulp. Dit is Romeo, en zodoende zijn hij en zijn vrienden ook uitgenodigd op het feest. Benvolio dringt aan om te gaan, omdat Rosaline ook komt. Hij zal Romeo eens bewijzen dat vele andere meisjes mooier zijn.

Op het feest ziet Romeo Julia, en hij wordt spontaan verliefd op haar. Julia ziet Romeo en wordt ook verliefd op hem. Ze kussen elkaar. Dan merkt Tybalt, de neef van Julia, Romeo op en verteld dit woedend aan Capulet. Deze wil niet de vrede verstoren op het feest, en beveelt niet te gaan vechten en gewoon aan te zien dat hij er is.

Na het feest klimt Romeo over de muur van de tuin van Capulet, en staat onder het balkon van Julia. Beiden hebben een groot dilemma omdat ze van de vijandelijke familie zijn. Maar één ding is zeker: ze houden van elkaar hoe dan ook, en ze verklaren de liefde aan elkaar.

De volgende ochtend vraagt Romeo broeder Lorenzo om hen in het echt te verbinden. De verzorgster van Julia komt bij Romeo om hem om bericht te vragen over een eventueel huwelijk, en vertelt aan Julia dat ze die middag nog zullen gaan trouwen in de kapel van broeder Lorenzo. Zo gezegd zo gedaan: ze komen samen in de kerk en broeder Lorenzo voltrekt het huwelijk.

Diezelfde middag nog, komen Tybalt en aanhang op het strand, waar onder andere Benvolio en Mercutio, de beste vriend van Romeo zijn. Mercutio lokt Tybalt uit en andersom, maar voor het een gevecht kan worden komt Romeo aan, net terug van zijn geheime trouwerij. Tybalt scheldt hem uit voor schurk, en Romeo wil alleen maar vrede sluiten met Tybalt, omdat het nu technisch gezien ook zijn familie is. Tybalt en aanhang beginnen Romeo in elkaar te slaan, en Mercutio grijpt in en verdedigd Romeo. Romeo probeert hem tegen te houden, omdat hij geen gevecht wil en op dat moment steekt Tybalt Mercutio neer. Mercutio sterft, beide huishoudens vervloekend.

Tybalt vertrekt snel, maar Romeo achtervolgt hem, en doodt hem uiteindelijk, als wraak voor zijn beste vriend. Gevolg is, dat Romeo verbannen wordt uit Verona.

Wanneer Juliet hiervan hoort van haar verzorgster, is ze eerst verdrietig om haar neef, maar vind het dan nog veel erger dat Romeo verbannen is. De verzorgster haalt Romeo, die eigenlijk liever dood wil dan verbannen te zijn, en Romeo blijft 's nachts bij Julia.

De volgende ochtend vlucht hij naar Mantua, en Juliet krijgt van haar ouders te horen dat ze over twee dagen met Paris moet trouwen. Radeloos gaat ze naar broeder Lorenzo voor hulp, en hij geeft haar een vergif. Dit neemt ze op woensdagavond, de nacht voor de bruiloft, in, en het lijkt dan alsof ze dood is. Haar ouders wanen haar ook dood, en leggen haar lichaam in de kerk waar ze zou gaan trouwen. Tegelijkertijd moest een brief naar Romeo worden gestuurd om hem in te lichten over de situatie. Maar Balthasar is de brief voor, en verteld Romeo wat hij gezien heeft: Juliet is dood. Paris is echter bij haar, en Romeo en Paris vechten. Paris sterft. Romeo drinkt het vergif op wat hij net heeft gekocht, en sterft ook. Dan wordt Juliet wakker, op hetzelfde moment dat broeder Lorenzo, gewaarschuwd door Balthasar, in de kerk aankomt. Juliet kust Romeo om zo nog wat vergif op te nemen, en sterft ook. Bewakers, de prins en de ouders van Romeo & Juliet worden erbij gehaald, en Romeo's moeder sterft vanwege het verdriet om haar zoon. De prins geeft de haat tussen de families de schuld, en eindelijk leggen ze het bij.

Deelvraag 2

Wat kenmerkt het stuk ‘Romeo & Juliet'?

Romeo_and_Juliet.jpgWe hebben met behulp van het script van het toneelstuk zelf en de samenvatting die we hiervan gemaakt hebben, onderzocht welke universele thema's in het stuk voorkomen die het stuk kenmerken.

Wat is eigenlijk een thema?
‘Thema' , volgens de dikke Van Dale: onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijft, punt van behandeling.

De thema's die ik uit het script heb gehaald zijn:

- Rivaliteit (familievete)

- Agressie

- Liefdesverdriet

- Liefde op het eerste gezicht

- Onoverwinnelijke liefde

- Onmogelijke liefde

- Wraak

- Verlies

- Loyaliteit

- Verbanning

- Uithuwelijking

- Zelfmoord

We zullen van al deze thema's een of meer kenmerkende passage(s) noemen.

We hebben twee stukjes, namelijk die waarin Romeo en Juliet zelfmoord plegen, twee keer genoemd. We hebben ze allebei genoemd onder ‘onoverwinnelijke liefde' en onder ‘zelfmoord', omdat we ze allebei wel kenmerkend vinden voor dat thema.

Rivaliteit

1.1.16 SAMPSON: ‘A dog of that house shall move me to stand. I will take the wall of any man or maid of Montague's.

1.1.22 SAMPSON: ‘Tis all one. I will show myself a tyrant. When I have fought with the men, I will be civil the maids, and cut off their heads!'

Het eerste citaat kenmerkt rivaliteit omdat Sampson (een Capulet) zegt dat hij door Montague's wordt uitgedaagd om ze ‘een kopje kleiner te maken'. Het tweede citaat zegt hetzelfde, Sampson zal wel even afrekenen met de jongens en meiden van de Montague's.

BENVOLIO: ‘I do but keep the peace. Put up thy sword, or manage it to part these men with me.'
TYBALT: ‘What, drawn and talk of peace? I hate the word, as I hate hell, all Montagues, and thee! Have at thee, coward!'
(they fight)

In dit citaat wordt agressie beschreven, Tybalt en Benvolio raken namelijk in gevecht. Tybalt zegt de Montague's te haten en trekt zijn zwaard.…
‘Alas, that Love, whose view is muffled still,
Should, without eyes, see pathways to his will!'

‘This love feel I, that feel no love in this.'

1.4.19
ROMEO: ‘I am too sore enpierced with his shaft
To soar with his light feathers, and so bound
I cannot bound a pitch above dull woe.
Under love's heavy burden do I sink.'

Deze twee citaten kenmerken liefdesverdriet, omdat Romeo spreekt over liefde die niet beantwoord wordt: ‘out of her favor', en ‘that feel no love in this', zij houdt niet van hem. In het tweede citaat blijkt dat hij hier erg van slag van is.

Liefde op het eerste gezicht 1.5.51 ROMEO: ‘O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
Like a rich jewel in an Ethiope's ear,
Beauty too rich for use, fot earth too dear!
So shows a snowy dove trooping with crows,
As yonder lady o'er her fellows shos.
The measure done, I'll watch her place of stand,
And, touching hers, make blessed my rude hand.
Did my heart love till now? Forswear it, sight,
For I ne'er saw true beauty till this night.'

Dit citaat kenmerkt liefde op het eerste gezicht, omdat dit het moment was waarop Romeo Juliet voor het eerst zag. Hij is meteen helemaal weg van haar en zegt nog nooit zo'n mooi meisje te hebben gezien.

Onoverwinnelijke liefde
JULIET: ‘O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name.
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet.'

ROMEO: ‘O, wilt thou leave me so unsatisfied?'
JULIET: ‘What satisfaction canst thou have tonight?'
ROMEO: ‘Th'exchange of thy love's faithful vow for mine.'

2.6.35
FRIAR: ‘Come, come with me, and we will make short work.
For, by your leaves, you shall not stay alone
Till Holy Church incorporate two in one.'

5.3.110
ROMEO: ‘…
Ah, dear Juliet,
Why art thou yet so fair? Shall I believe
That unsubstantial Death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps
Thee here in dark to be his paramour?
For fear of that, I still will stay with thee,
And never from this palace of dim night
Depart again. Here, here will I remain
With worms that are thy chambermaids. O, here
Will I set up my everlasting rest,
And shake the yoke of inauspicious stars
From this world-wearied flesh. Eyes, look your last.
Arms, take your last embrace. And lips, O, you
The doors of breath, seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing Death. (kisses her)
Come, bitter conduct, come, unsavory guide,
Thou desperate pilot, now at once run on
The dashing rocks thy sea-sick weary bark!
Here's to my love! (drinks) O true apothec'ry,
Thy drugs are quick. (kisses her) Thus with a kiss I die.' (dies)

5.3.165
JULIET: ‘…
What's here? A cup, closed in my true love's hand?
Poison, I see, hath been his timeless end.
O churl! Drunk all, and left no friendly drop
To help me after? I will kiss thy lips.
Haply some poison yet doth hang on them
To make me die with a restorative.' (kisses him)
Thy lips are warm!
1st GUARD (outside):
‘Lead, boy. Which way?'
JULIET: ‘Yea, noise? Then I'll be brief.
(finding Romeo's dagger) O, happy dagger!
This is thy sheath! (stabs herself)
There rust, and let me die.' (dies)

Deze citaten kenmerken onoverwinnelijke liefde, omdat Juliet in het eerste citaat zegt afstand van haar familienaam te willen doen, als zij daardoor van hem kan houden. In het tweede citaat worden de twee in het echt verbonden, omdat ze niet meer zonder elkaar willen. In het derde citaat denkt Romeo dat Juliet overleden is, en pleegt daarom zelfmoord. Zijn liefde voor haar is onoverwinnelijk, hij wil niet zonder haar verder leven. Ditzelfde geldt voor Juliet in het vierde citaat.

Onmogelijke liefde
1.5.68
CAPULET: ‘Why, how now, kinsman! Wherefore storm you so?'
TYBALT: ‘Uncle, this a Montague, our foe,
A villain that is hither come in spite
To scorn at our solemnity this night!'
CAPULET: ‘Young Romeo is it?'
TYBALT: ‘Tis he, that villain Romeo.'

1.5.148
JULIET: ‘Go ask his name. (Nurse goes)
(aside) If he be married,
My grave is like to be my wedding bed!'
NURSE (returing): ‘His name is Romeo, and a Montague,
The only son of your great enemy!'
JULIET: ‘My only love sprung from my only hate!
Too early seen unknown, and known too late!
Prodigious birth of love it is to me,
That I must love a loathed enemy.'

Deze citaten kenmerken onmogelijke liefde, omdat in het eerste citaat duidelijk wordt gemaakt dat Romeo de vijand is van de Montague's. In het tweede citaat wordt dit weer genoemd: Juliet zegt dat ze Romeo wil trouwen en hij blijkt de zoon van haar grootste vijand te zijn. Dit huwelijk zal door hun families niet goedgekeurd worden.

Wraak
3.1.130
ROMEO: ‘Alive, in triumph! And Mercutio slain!
Away to heav'n, rexpective lenity,
And fire-eyed fury be my conduct now!
Now, Tybalt, take the ‘villain' back again
That late thou gave'st me, for Mercutio's soul
Is but a little way above our heads,
Staying for thine to keep him company!
Either thou, or I, or both must go with him!'
TYBALT: Thou, wretched boy, that didst consort him here,
Shalt with him hence!'
ROMEO: ‘This shall determine that!'
They fight. Romeo kills Tybalt.

Dit citaat kenmerkt wraak omdat Romeo Tybalt vermoord, nadat die Mercutio heeft vermoord. Romeo wreekt hiermee de dood van zijn vriend.

Verlies
4.5.49
LADY CAPULET: ‘Accused, unhappy, wretched, hateful day!
Most miserable hour that e'er time saw
In lasting labor of his pilgrimage!
But one, poor one, one poor and loving child,
But one thing to rejoice and solace in,
And cruel death hath catched it from my sight!'

CAPULET: ‘Despised, distressed, hated, martyred, killed!
Uncomfortable time, why came'st thou now
To murder, murder our solemnity?
O child, O child! My soul, and not my child,
Dead art thou! Alack, my child is dead,
And with my child my joys are buried.'

Dit citaat kenmerkt verlies, omdat de ouders van Juliet hierin hun emoties uiten over de plotselinge dood van Juliet, het verlies van hun dochter.

Loyaliteit
3.2.99
JULIET: ‘Blistered be thy tongue
for such a wish! Romeo was not born to shame!
Upon his brow shame is ashamed to sit,
For ‘tis a throne where honor may be crowned
Sole monarch of the universal earth!
O, what a beast was I to chide at him!'

3.2.106
JULIET: ‘Shall I speak ill of him that is my husband?
Ah, poor my lord, what tongue shall smooth thy name
When I, thy three-hours wife, have mangled it?'

Deze citaten kenmerken loyaliteit, omdat in het eerste citaat Juliet de Nurse verwijt dat ze slecht over Romeo spreekt, ze komt voor hem op. In het tweede citaat verwijt Juliet zichzelf dat ze haar man verwijten heeft gemaakt, zij hoort hem trouw te zijn vindt ze.

Verbanning dit citaat hebben we niet gebruikt voor het beantwoorden van deelvraag 4, omdat we niet denken dat mensen zich hierin zullen herkennen.

3.3.31
ROMEO: ‘Tis torture, and not mercy! Heav'n is here
where Juliet lives, and every cat and dog
And little mouse, every unworthy thing,
Live here in heaven and may look on her,
But Romeo may not. More validilty,
More honorable state, more courtship lives
In carrion-flies than Romeo.

Hadst thou no poison mixed, no sharp-grounded knife,
No sudden mean of death, though ne'er so mean,
But ‘banished' to kill me? Banished?
O Friar, the damned use that word in hell!
Howling attends it! How hast thou the heart,
Being a divine, a ghostly confessor,
A sin-absolver, and my friend professed,
To mangle me with that word ‘banished'?'

Dit citaat kenmerkt verbanning, omdat Romeo hierin hoort van zijn verbanning uit Verona. Hij mag nooit meer terug keren naar deze plaats.

Uithuwelijking dit citaat hebben we niet gebruikt voor het beantwoorden van deelvraag 4, omdat we niet denken dat mensen zich hierin zullen herkennen.

3.5.112
LADY CAPULET: ‘Well, well, thou hast a careful father, child,
One who, to put thee from thy heaviness,
Hath sorted out a sudden day of joy
That thou expects not, nor I looked not for.'
JULIET: ‘Madam, in happy time! What day is that?'
LADY CAPULET: ‘Marry, my child, early next Thursday morn,
The gallant, young and noble gentleman,
The County Paris, at Saint Peter's Church,
Shall happily make thee there a joyful bride!'
JULIET: ‘Now, by Saint Peter's Church and Peter too,
He shall not make me there a joyful bride!
I wonder at his haste, that I must wed
Ere he that should be husband becomes to woo!
I pray you, tell my lord and father, madam,
I will not marry yet! And, when I do, I swear,
It shall be Romeo, whom you know I hate,
Rather than Paris. These are news indeed!'

CAPULET: ‘…
But if you will not wed, I'll ‘pardon' you:
Graze where you will, you shall not house with me!
Look to't. Think on't. I do not use to jest!
Thursday is near. Lay hand on heart. Advise.
If you be mine, I'll give you to my friend.
If you be not, hang! Beg! Starve! Die in the streets!
For, by my soul, I'll ne'er acknowledge thee!
Nor what is mine shall never do thee good!
Trust to't. Bethink you. I'll not be forsworn!'

Uit deze citaten blijkt dat haar ouders voor Juliet een bruidegom hebben uitgezocht. Ook laat Juliet blijken dat ze dit absoluut niet wil, ze trouwt nog liever ‘haar aartsvijand' Romeo dan County Paris, zo zegt ze. Vervolgens dreigt haar vader haar als ze hem niet trouwt haar niet meer als zijn dochter te erkennen.

Zelfmoord
5.3.110
ROMEO: ‘…
Ah, dear Juliet,
Why art thou yet so fair? Shall I believe
That unsubstantial Death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps
Thee here in dark to be his paramour?
For fear of that, I still will stay with thee,
And never from this palace of dim night
Depart again. Here, here will I remain
With worms that are thy chambermaids. O, here
Will I set up my everlasting rest,
And shake the yoke of inauspicious stars
From this world-wearied flesh. Eyes, look your last.
Arms, take your last embrace. And lips, O, you
The doors of breath, seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing Death. (kisses her)
Come, bitter conduct, come, unsavory guide,
Thou desperate pilot, now at once run on
The dashing rocks thy sea-sick weary bark!
Here's to my love! (drinks) O true apothec'ry,
Thy drugs are quick. (kisses her) Thus with a kiss I die.' (dies)

5.3.165
JULIET: ‘…
What's here? A cup, closed in my true love's hand?
Poison, I see, hath been his timeless end.
O churl! Drunk all, and left no friendly drop
To help me after? I will kiss thy lips.
Haply some poison yet doth hang on them
To make me die with a restorative.' (kisses him)
Thy lips are warm!
1st GUARD (outside):
‘Lead, boy. Which way?'
JULIET: ‘Yea, noise? Then I'll be brief.
(finding Romeo's dagger) O, happy dagger!
This is thy sheath! (stabs herself)
There rust, and let me die.' (dies)

In deze twee citaten wordt de zelfmoord van Romeo en Juliet beschreven. Beiden plegen zelfmoord omdat ze wanhopig zijn omdat ze (in Romeo's geval) denken dat de ander dood is. Romeo neemt vergif in, Juliet steekt zichzelf dood met het zwaard van Romeo.

Deelvraag 3

In hoeverre en op welke manieren komen jongeren in aanraking met het stuk?

Sinds Romeo & Julia voor het eerst werd opgevoerd, zijn er door de geschiedenis heen ontelbaar veel adaptaties gemaakt van het stuk, in de vorm van films, theaterstukken, musicals, ballet, muziek, dans, noem maar op. Maar behalve dat het stuk opnieuw wordt geproduceerd, zie je het eeuwenoude liefdesverhaal overal om je heen. Daarbij komen de, inmiddels clichés, van de beroemde balkonscène in bijna elke romantische film weer terug. Dit alles is niet zo vreemd, aangezien liefde het meest besproken thema op deze wereld is.

Er zijn verschillende films gemaakt die jongeren in Nederland gezien kunnen hebben, waarin het verhaal van Romeo & Julia opnieuw gemaakt is:

* West Side Story (1936) van Irving Thalberg

* Romeo and Juliet (1968) van Franco Zeffirelli

* William Shakespeare's Romeo + Juliet (1996) van Baz Luhrmann

* Najib en Julia (2001) van Theo van Gogh

Verder zijn er ontelbaar veel theaterstukken gemaakt, en eigenlijk zijn dat er teveel om op te noemen. Een voorbeeld van een productie is het stuk Romeo over Julia, geproduceerd door Rick Engelkes. Dit stuk is in 2008/2009 opgevoerd, en is speciaal voor jongeren gemaakt. Geen van de ondervraagden echter had dit theaterstuk gezien.

Van de ondervraagden die het stuk gezien hebben, heeft iedereen die een film gezien heeft, de versie van Baz Luhrmann gezien. Dit resultaat is vrij logisch, aangezien dit de meest recente film is, en deze expres is aangepast om jonger publiek te trekken. Zwaarden worden bijvoorbeeld geweren, en ook snelle auto's en strandtenten worden toegevoegd in deze vernieuwde versie van het stuk. Het enige dat exact hetzelfde blijft is het taalgebruik, iets waardoor het overgrote deel van jongeren het juist niet wil gaan kijken.

Ook al heeft maar 40% van de ondervraagden het stuk gelezen of gezien, 100% van de ondervraagden kent het stuk wel. Degenen die het stuk niet hebben gezien of gelezen, hebben er van gehoord via tv, school, of kennen het gewoon door een stukje algemene kennis.

Samengevat:

100% van de ondervraagden is in aanmerking gekomen met het stuk!

Gelezen/gezien: 40 %

75% heeft de film gezien van Baz Luhrmann

25% heeft een theatervoorstelling gezien

Niet gelezen/gezien: 60%

1/3 Algemene kennis

1/3 Tv

1/3 School

De verhouding tussen al deze informatie kan nu samengevat worden in het volgende diagram:

Aan de ondervraagden die het stuk niet gezien of gelezen hebben, hebben wij gevraagd wat zij eigenlijk wel van het stuk wisten. Hier kwamen de volgende antwoorden uit:

68% Weet dat het over romantiek gaat

27% Kan het verhaal enigszins vertellen

30% Noemt de familievete

30% Weet eigenlijk niet veel erover

Aangezien het aantal procenten opgeteld niet 100 is, omdat sommigen meerdere antwoorden gaven, hebben we de informatie in een staafdiagram gezet:

Conclusie:

We kunnen concluderen dat vrijwel alle jongeren in aanraking komen met het stuk.

40% van de jongeren heeft het stuk gezien of gelezen, 60% niet.

De manieren waarop ze meestal in aanraking komen met het stuk zijn:

- Film gezien, 30%

- Theaterstuk gezien, 10%

- Gehoord op school, 20%

- Gehoord op tv, 20%

- Algemene kennis, 20%

Van degenen die het stuk niet hebben gezien:

- Weet 68% dat het over romantiek gaat

- Kan 27% het verhaal enigszins vertellen

- Noemt 30% de familievete

- Weet 30% er eigenlijk niet veel over

Deelvraag 4

Wat spreekt jongeren aan in het stuk?

Om te kunnen beantwoorden wat de invloed van het stuk ‘Romeo & Juliet' op jongeren van 15 tot en met 22 jaar is, is het belangrijk te weten of het stuk ze aanspreekt en wat wel en wat juist niet.
Hiermee kunnen we namelijk bepalen of ze zich er nog door voelen aangesproken: leeft het stuk nog voor hen? Is het interessant voor hen? Want des te meer mensen geïnteresseerd in iets zijn, des te meer de invloed daarvan op hen is.

Om deze deelvraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de resultaten van onze vragen aan 32 jongeren. 33,3% van de 32 ondervraagden heeft het stuk gezien of gelezen.

Aan 29 personen hebben we vragen gesteld over deze deelvraag.
Hierbij hebben we bij het verwerken van de antwoorden een onderscheid gemaakt tussen degenen die het stuk wel, en die het stuk niet gezien of gelezen hebben. Dit maakt voor ons namelijk een verschil bij de invloed. Als je het stuk gezien of gelezen hebt wordt je meer, of in ieder geval anders beïnvloed door het stuk, is onze overtuiging. Daarnaast wordt je op een andere manier door het stuk aangesproken, omdat je er simpelweg meer van weet als je het stuk gezien of gelezen hebt, dus je kunt ook beter aangeven of het je aanspreekt en wat je aanspreekt.

11 van de 29 personen die we deze vraag stelden hebben het stuk wel gezien.
van hen zeiden 10, dus 91%, dat het stuk hen aanspreekt.

Wat de ondervraagden in het stuk aanspreekt is in de volgende grafiek in procenten weergegeven.

Van de ondervraagden die het stuk wel gezien of gelezen hebben, gaf 45% aan de ouderwetse taal een pluspunt te vinden. 9% gaf aan het dat het stuk hem/haar helemaal niet aansprak.
Nog eens 18% gaf aan het verhaal mooi te vinden, en een andere 9% vond de balkonscene een pluspunt.
Door degenen die met ‘ja' antwoordden werd dus vooral gezegd: ‘de ouderwetse taal heeft wel iets', en ‘het verhaal is mooi'. Verder wordt de balkonscene als positief benoemd.
Door degene die met ‘nee' antwoordde werd gezegd: ‘absoluut niet.'

18 van de 29 jongeren die we deze vraag stelden hebben het stuk niet gezien.
Van hen spreekt 11, dus 61% het aan, zij zouden het stuk nog wel eens willen zien.
Van hen spreekt 7, dus 39% het niet aan, zij zouden het stuk niet willen zien.

Dit is weergegeven in de volgende grafiek:

Wat de ondervraagden in het stuk aanspreekt is in de volgende grafiek in procenten weergegeven.

28% geeft aan dat vooral de liefde hem of haar aanspreekt.
22% zou het als het toevallig voorbijkomt nog wel willen zien.
33% geeft aan het stuk niet te hoeven zien.
11% zegt dat het thema familievete hem of haar aanspreekt.

conclusie:

We kunnen concluderen dat het stuk jongeren aanspreekt. Van de 29 jongeren die we in totaal over deze deelvraag vragen gesteld hebben, zegt namelijk 72% dat het stuk hen aanspreekt.

Er is een onderscheid te vinden tussen degenen die het stuk wel en niet gezien
hebben in de mate waarin het stuk jongeren aanspreekt. Van de 11 jongeren die het stuk wel gelezen of gezien hebben zegt namelijk maar liefst 91% dat het stuk hen aanspreekt. Van de 18 jongeren die het stuk niet gelezen of gezien hebben zegt 61% dat het stuk hen aanspreekt.
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk simpel: als het stuk je aanspreekt ga je het kijken of lezen, dus spreekt het je logischerwijs eerder aan. Als je het stuk niet gelezen of gezien hebt is dit niet zo vanzelfsprekend.

38% van de jongeren die we vragen hebben gesteld over deze deelvraag heeft het stuk gezien. 62% van de jongeren die we vragen hebben gesteld over deze deelvraag heeft het stuk niet gezien. Een meerderheid heeft het stuk dus niet gezien en wordt er hierdoor logischerwijs ook minder door aangesproken.

45% van de jongeren die het stuk gezien of gelezen hebben worden aangesproken door de ouderwetse taal. 18% door het mooie verhaal en 9% door de balkonscene. Deze laatste twee kunnen we onder het kopje ‘thema' plaatsen, de eerste onder het kopje ‘stijl', of ‘taalgebruik'. Zo bekeken wordt 45% van deze jongeren aangesproken door de stijl en 27% door het thema.

28% van de jongeren die het stuk niet gezien of gelezen hebben worden aangesproken door ‘de liefde' en 11% door de familievete.
Verder zegt 22% het stuk nog wel eens te willen zien, en 33% zegt het stuk niet te hoeven zien.
We kunnen concluderen dat 39% van de jongeren die het stuk niet gezien of gelezen hebben aangesproken worden door het thema. Daarnaast spreekt het stuk 33% niet aan, zij hoeven het niet te zien. 22% voelen zich met mate aangesproken, zij zouden het stuk nog eens willen zien.

Deelvraag 5

In hoeverre herkennen jongeren zich in kenmerkende thema's van het stuk?

Om te kunnen beantwoorden wat de invloed van het stuk ‘Romeo & Juliet' op jongeren van 15 tot en met 22 jaar is, is het belangrijk te weten in hoeverre de jongeren zich in de kenmerkende thema's van het stuk herkennen. Als je je namelijk in een thema herkent, gaat het voor je leven, kun je je er meer bij voorstellen en wordt je dus waarschijnlijk ook meer beïnvloed, is onze overtuiging.

De thema's die we in deelvraag 2 met behulp van het script van Romeo & Juliet bepaald hebben zijn:
- Rivaliteit (familievete)

- Agressie
- Liefdesverdriet

- Liefde op het eerste gezicht

- Onoverwinnelijke liefde

- Onmogelijke liefde

- Wraak

- Verlies
- Loyaliteit

- Verbanning
- Uithuwelijking

- Zelfmoord

Om deze deelvraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de resultaten van onze vragen aan 32 jongeren.
We hebben de jongeren de volgende vraag gesteld: Herken je je in het volgende thema, heb je wel eens zoiets meegemaakt? Hierbij hebben we alle thema's genoemd.

We hebben er bij deze deelvraag voor gekozen bij het verwerken van de gegevens geen onderscheid te maken tussen jongeren die het stuk wel, en jongeren die het stuk niet gelezen of gezien hebben. Dit hebben we gedaan omdat dit volgens ons bij deze vraag niet uitmaakt: om je in een thema te herkennen hoef je het stuk niet gezien of gelezen te hebben.

In totaal hebben we 72 jongeren ondervraagt over deze thema's. De meeste jongeren hebben we meerdere (twee of drie) thema's gevraagd.

Onoverwinnelijke liefde: we hebben 3 jongeren ondervraagd, waarvan 67% nee antwoordde en 33% ja
Onmogelijke liefde: 14 jongeren ondervraagd, 79% nee, 21% ja
Rivaliteit (familievete): 13 ondervraagd, 69% nee, 31% ja
Liefde op het eerste gezicht: 9 ondervraagd, 44% nee, 56% ja
Zelfmoord: 9 ondervraagd, 56% nee, 44% ja
Loyaliteit: 2 ondervraagd, 50% nee, 50% ja
Agressie: 3 ondervraagd, 33% nee, 67% ja
Wraak: 9 ondervraagd, 67% nee, 33% ja
Verlies: 3 ondervraagd, 33% nee, 67% ja
Liefdesverdriet: 7 ondervraagd, 29% nee, 71% ja

Dit is te zien in de volgende grafiek:

Herken je je in het volgende thema, heb je wel eens zoiets meegemaakt?

We noemen hieronder nog wat uitspraken door de ondervraagden over de verschillende thema's. Ze zijn telkens slechts door een of twee personen genoemd, daarom hebben we ze niet apart in een grafiek verwerkt.

Over onoverwinnelijke liefde werd bijvoorbeeld gezegd:
‘Ja, waarschijnlijk heeft iedereen er een in zijn leven.'
Over onmogelijke liefde werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Nee, niet in mijn omgeving' en ‘Ja natuurlijk wel, van die heel aantrekkelijke vrouwen van Amerika en zo is onmogelijk.'
Over rivaliteit (familievete) werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja dat gebeurt natuurlijk wel een beetje, maar niet echt in mijn directe omgeving' en ‘Niet echt zo extreem of zo'
Over liefde op het eerste gezicht werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Nee die ben ik nog niet tegen gekomen nee' en ‘Ja, kijk eens wie er voor me staat!'
Over zelfmoord werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, op school heeft de vader van iemand zelfmoord gepleegd' en ‘Nou gelukkig niet'
Over loyaliteit werd bijvoorbeeld gezegd: ‘weinig' en ‘Ja, dat herken je nu ook nog wel, dat je niet weet aan wie je loyaal moet zijn.'
Over agressie werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja tuurlijk, ruzie in de buurt' en ‘wel bij vrienden, niet bij familie'.
Over wraak werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, in een Kung-Fu film, maar niet echt in het echte leven' en ‘Ja maar niet op die manier'.
Over verlies werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja, dat maak je natuurlijk altijd mee'
Over liefdesverdriet werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Ja ik denk dat veel mensen dat wel eens hebben meegemaakt' en ‘Wel om me heen, niet zelf'.

conclusie:

Van de 72 ondervraagden hebben 30, oftewel 42% geantwoord zich in het gevraagde thema te herkennen. Dit is dus de minderheid. We kunnen naar aanleiding hiervan constateren dat jongeren zich in de thema's over het algemeen niet erg herkennen, ze hebben niet zoiets meegemaakt.

Per thema bekeken kunnen we echter constateren dat een meerderheid zich herkent in de thema's liefdesverdriet (71%), verlies (67%) en agressie (67%).
De volgende thema's worden het minst herkend: onmogelijke liefde (21%), rivaliteit (31%), onoverwinnelijke liefde (33%) en wraak (33%).
Herkenning van de thema's liefde op het eerste gezicht (56%), loyaliteit (50%) en zelfmoord (44%) ligt dicht bij elkaar: bijna evenveel mensen herkennen zich hier wel en niet in.

We kunnen dus concluderen dat de jongeren zich niet erg herkennen in de kenmerkende thema's van Romeo & Juliet, en dan met name niet in ‘onmogelijke liefde', ‘rivaliteit', ‘onoverwinnelijke liefde' en ‘wraak'. Jongeren herkennen zich echter wel met mate in de thema's ‘liefdesverdriet', ‘verlies' en ‘agressie'. Deze thema's zijn dus voor hen nog actueel.

Twee jongeren die we ondervraagd hebben in Amsterdam

Deelvraag 6

In hoeverre worden jongeren geraakt door het stuk?

Om deze deelvraag te beantwoorden, hebben we de jongeren gevraagd of ze zijn gaan nadenken over het stuk, en zo ja, waarover dan. Want wanneer je wordt geraakt door iets, ga je er achteraf ook over nadenken, namen we aan.

We hebben 16 jongeren de vraag gesteld, waarvan 56% het stuk wel gezien of gelezen had, en 44% niet. Het is nodig onderscheid te maken in jongeren die het stuk wel gezien of gelezen hebben, en jongeren die het stuk niet gezien of gelezen hebben. Het is namelijk vrij logisch dat jongeren die het stuk niet gezien of gelezen hebben, er niet door kunnen zijn geraakt en er dus ook niet over zijn gaan nadenken. Dit blijkt ook uit de volgende resultaten:

Wel gezien/gelezen:

22% Is gaan nadenken over het stuk -- 100% Over de onmogelijke liefde

78 % Is niet gaan nadenken over het stuk

Niet gezien/gelezen:

100% Is niet gaan nadenken over het stuk

Degenen die wel zijn gaan nadenken over het stuk, gaven als reden de onmogelijke liefde.

Degenen die niet zijn gaan nadenken over het stuk, gaven bijvoorbeeld als antwoord: “nee, het is een film”, of “no, we should go on with our life, I live for the future”

Deze resultaten zijn samen te vatten in het volgende diagram:

Conclusie:

Slechts 22% van de ondervraagden die het stuk wel gezien of gelezen hebben, is gaan nadenken over het stuk. Dit is erg weinig, en we kunnen dus concluderen dat jongeren weinig geraakt worden door het stuk. Jongeren worden vooral geraakt door de ‘onmogelijke liefde'.

Afbeelding van Romeo en Julia van Charles and Mary Lamb, uit Tales from Shakespeare

Conclusie

Wat is de invloed ‘Romeo & Juliet' van William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu?

We hebben gezien dat alle ondervraagde jongeren het stuk kennen: ze zijn er ooit mee in aanraking gekomen. Hieruit kunnen we al concluderen dat de invloed van het stuk enorm groot is.

Maar liefst 41% van de ondervraagde jongeren heeft het stuk gezien of gelezen. De meerderheid echter, namelijk 59% heeft het stuk niet gezien of gelezen. Dit kun je zien als een grote invloed van een stuk dat al in 1595 is opgevoerd. Of dit een invloed is op de jongeren zelf (eigen motivatie) of op de maatschappij (het stuk wordt op school besproken) blijkt echter niet uit ons onderzoek.

Daarnaast zegt ook 72% van de ondervraagden door het stuk te worden aangesproken, het stuk lijkt jongeren dus echt iets te doen. De jongeren worden met name aangesproken door de thema's en de taal.

Volgens ons wordt echter pas echt bepaald of het stuk ze beïnvloedt, als we kijken naar de mate waarin ze erdoor geraakt worden: worden de jongeren erdoor aan het denken gezet? Maar bij de vraag of het stuk ze ook daadwerkelijk aan het denken heeft gezet, antwoordde slechts 22% positief. Dit maakt het moeilijk te concluderen wat precies de invloed is.

Jongeren geven ook aan zich over het algemeen niet in de kenmerkende thema's van het stuk te herkennen. Ze zeggen zich vooral in ‘liefdesverdriet', ‘verlies' en ‘agressie' te herkennen. Ze zeggen zich voornamelijk niet in ‘onmogelijke liefde', ‘rivaliteit', ‘onoverwinnelijke liefde' en ‘wraak' te herkennen. Volgens ons zijn de meest kenmerkende thema's van het stuk ‘Romeo & Juliet' onmogelijke liefde en onoverwinnelijke liefde. De thema's ‘liefdesverdriet', ‘verlies' en ‘agressie' zijn volgens ons minder kenmerkend.

‘Onmogelijke liefde' is nu in Amsterdam nauwelijks aan de orde, daarom herkennen de jongeren dit thema minder. Ditzelfde geldt voor onoverwinnelijke liefde.
Daarentegen geven sommige jongeren wel aan aangesproken te worden door het verhaal, en dus het verhaal van onmogelijke liefde, en juist ook hierdoor aan het denken worden gezet.
Aan de ene kant zou je dus kunnen zeggen dat het stuk jongeren niet aanspreekt omdat het ‘verjaard' is, de thema's zijn niet voldoende meer actueel. Aan de andere kant kun je zeggen dat dit sommige jongeren juist aanspreekt: zij worden aangesproken door het taalgebruik en zij worden door de onmogelijke liefde aan het denken gezet.

Als je nu samenvattend zegt: Wat is de invloed ‘Romeo & Juliet' van William Shakespeare op jongeren in Amsterdam nu?,

dan is de invloed dat alle jongeren het stuk kennen en ook een groot deel het gezien heeft. De jongeren herkennen zich overwegend niet in het stuk en worden er ook over het algemeen niet door aan het denken gezet. Wel spreekt het stuk ze aan.
De jongeren zijn dus beïnvloed wat betreft dat het ze aanspreekt en ze het stuk kennen.

Nawoord

Na veel wikken en wegen over met wie we zouden samenwerken en wat ons onderwerp zou worden (zo passeerden ook de ontwikkeling van Londen en de invloed van Shakespeare, beiden te algemeen, de revue), hadden we in oktober dan besloten ons profielwerkstuk te houden over de invloed van ‘Romeo & Juliet' op jongeren. Ten eerste was het moeilijk een goede hoofdvraag en goede deelvragen te formuleren. Dit alleen al leverde enkele gesprekjes met onze begeleidster, mevrouw De Rooij, op. Want: wat is een goede hoofdvraag en hoe kun je die beantwoorden? Hij moet niet te algemeen zijn, duidelijk zijn en in principe alle deelvragen omvatten. Het (denk)werk dat hierin ging zitten viel ons eigenlijk al tegen. Maar toen waren we eruit en eigenlijk wel heel enthousiast over ons onderwerp. Om vier van onze zes deelvragen te beantwoorden zouden we namelijk jongeren in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar gaan ondervragen in Amsterdam, mét een filmcamera op zak. Het leek Sarah namelijk leuk om voor de eindpresentatie op 25 maart naast een powerpoint met verhaaltje stukjes film te laten zien, door ons zelf gemonteerd, van onze eigen resultaten!

Voordat we de jongeren gingen ondervragen moesten we natuurlijk eerst vragenlijstjes opstellen en deze ook testen (ons gidsexperiment). We hebben twee gidsexperimenten gehouden, de resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 2. Ons eerste gidsexperiment hielden we op school in de pauze, en ons tweede gidsexperiment hielden we 's avonds in het dorp. Hierbij hebben we ook voor het eerst de filmcamera gebruikt. De resultaten van ons tweede gidsexperiment waren niet echt gunstig; er waren namelijk niet veel jongeren en we hadden onze vragen ook niet echt op een rijtje. Na deze gidsexperimenten hebben we met de hulp van mevrouw De Rooij onze uiteindelijke vragenlijstjes opgesteld, te vinden in bijlage 3.

En toen was 24 november de grote dag daar: we gingen jongeren in Amsterdam interviewen! Er zaten echter enkele dingen tegen: het weer en het feit dat we elkaar kwijtraakten. Het was regenachtig weer en het waaide ook flink, niet fijn dus om mensen op straat aan te spreken en onze niet geplastificeerde vragenblaadjes waren ook nauwelijks tegen regen bestand. Maar dat maakte ons toen eigenlijk niet meer uit: we waren al lang blij dat we elkaar gevonden hadden! We waren namelijk vanaf een verschillend station naar Amsterdam gereisd en zouden elkaar daar treffen op spoor 5 maar: Thirsa had de trein gemist en Sarah haar mobiel vergeten. Wat volgde kun je raden: Thirsa snelde na aankomst naar het afgesproken station waar Sarah niet te vinden was, belde Sarah vervolgens tien keer zonder resultaat, en Sarah zelf liep al een half uur over het station te dwalen. Wonder boven wonder liepen we elkaar tegen het lijf! De dag kon dus niet meer stuk.

Het onderzoek ging eigenlijk heel voorspoedig, ondanks het weer. Soms hadden we een aantal mensen achter elkaar om te vragen, en soms een poosje niemand maar we hebben uiteindelijk 32 mensen kunnen vragen, meer dus dan onze doelstelling van 25!

De mensen die we ondervroegen reageerden ook positief, veel wisten wel iets te vertellen waardoor leuke gesprekjes ontstonden. Bij sommigen ook (vooral bij buitenlanders) verliepen de gesprekken stroef. Weinig mensen hadden er bezwaar tegen dat we hen filmden. Bij de anderen schreven we gewoon op wat ze zeiden. Hierna moesten we natuurlijk de resultaten gaan verwerken en daarmee onze deelvragen beantwoorden. Deelvraag 1 en 2 hadden we tegen deze tijd al beantwoord met behulp van het originele script van het stuk.

Over het verwerken van de resultaten hebben we vervolgens weer een gesprekje met mevrouw De Rooij gehad. Het beste dachten we ze te kunnen verwerken in ‘simpele' grafiekjes, waarin we de percentages van ‘ja' en ‘nee' opnamen. Als er specifieke antwoorden waren zoals ‘mij spreekt vooral de liefde aan' of ‘dat komt wel voor, maar niet dichtbij' hebben we deze als meer dan 1 persoon dit gezegd had opgenomen in een aparte grafiek zoals in deelvraag 4, en er anders bij vermeld, zoals in deelvraag 5. Na de resultaten voor zover dit kon in grafieken te hebben verwerkt, trokken we onze conclusies van de deelvragen, Sarah van deelvraag 3 en 6, Thirsa van deelvraag 4 en 5. Hierna hebben we gezamenlijk onze uiteindelijke conclusie getrokken. Dit was erg moeilijk. Ik heb hierboven een enthousiast verhaal geschreven over hoe het ons is vergaan en we vonden het ook leuk om te doen, maar het is een erg subjectief onderwerp. Ten eerste de hoeveelheid ondervraagden: 32 is niet representatief.

Ten tweede zijn de antwoorden van de jongeren moeilijk te verwerken, want het zijn vaak open vragen, dus ligt het er erg aan hoe wij de antwoorden interpreteren en omdat vaak slechts enkele personen hetzelfde antwoord gaven, ook moeilijk in een grafiek weer te geven. Het allermoeilijkste is om vervolgens de conclusie van die deelvragen, en de uiteindelijke conclusie te trekken. Want hoe bepaal je wat de invloed is op jongeren? De conclusies van de deelvragen zijn al vrij subjectief en we hebben verder geen objectieve getallen. Daarnaast: wanneer wordt iemand ergens door beïnvloed? Hoe meet je dit? En verder waren de conclusies van de deelvragen tegenstrijdig: zo werd de meerderheid van de ondervraagde jongeren door het stuk aangesproken en kende iedereen het stuk, maar herkende de minderheid zich in de thema's en werd een nog kleinere minderheid erdoor aan het denken gezet. We hebben ons best gedaan en de conclusie verder vrij algemeen gehouden: de jongeren zijn beïnvloed wat betreft dat ze er door zijn aangesproken en dat ze het allemaal kennen. Dit viel ons dus erg tegen, de subjectiviteit van ons onderzoek. De samenwerking is verder prima verlopen. We gaan al jaren met elkaar om en weten wel een beetje wat we aan elkaar hebben, bovendien hebben we het allebei serieus genomen. Sarah heeft zich gebogen over het voorwoord, de methode verklaring, deelvraag 1, 3 en 6. Thirsa heeft de inleiding, deelvraag 2, 4 en 5 en het nawoord voor haar rekening genomen. Samen hebben we de uiteindelijke conclusie getrokken en de vormgeving bepaald.

Bronvermelding

- Shakespeare: een biografie - Bill Bryson (boek)

- http://www.hundsness.com/plays/ (original script)

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeo_en_Julia

- http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet

- http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

- http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

- Eldorado

- Hamlet, werkstuk door Thirsa de Wit in 2008

- http://www.online-literature.com/shakespeare/

- http://www.online-literature.com/quotes/quotation_search.php?author=Shakespeare&from=Romeo+and+Juliet

- http://www.folger.edu/Content/Discover-Shakespeare/Shakespeares-Life/