Alfabetisch spijkerschrift

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Jaar van vervaardiging: ongeveer 1300 v. Ch
Stijl/stroming: ?

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat mens zich kon uitdrukken door middel van visuele tekens. Één teken voor ieder voorwerp, dat zijn een hoop tekens! De stadstaat Ugarit (Syrië) was één van de eerste plaatsen waar een alfabetisch spijkerschrift tot ontwikkeling kwam. Dit spijkerschrift dateert uit ongeveer 1300 voor Christus Dit laat bronstijd alfabet bestond uit 30 tekens, elk voor een andere klank, en is dus het begin van het fonetisch schrift, de eerste mediarevolutie! Door de komst van het fonetisch schrift was fysieke nabijheid minder belangrijk, een boodschap kon nu schriftelijk overgebracht worden. Kennis werd makkelijker deelbaar en kwam "dichterbij".

Waar kennen we dat van? Ook nu wordt kennis steeds makkelijker toegankelijk en krijgen we met één muisklik informatie onze huiskamer binnen. Zelfs sociale contacten hoeven we niet meer fysiek onder ogen te komen maar kunnen we met een mailtje of een leuke smiley op Hyves een hart onder de riem steken. De revolutie die 1500 jaar voor Christus plaats vond vindt eigenlijk nu weer plaats maar op veel grotere schaal. De fysieke afstand wordt groter maar de kennis komt dichterbij. De gevolgen die het spijkerschrift had voor de bevolking van toen heeft de computer in zekere zin voor ons.

hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar Goliath toe, boog zich over hem heen en trok zijn zwaard. Daarmee gaf hij hem de genadeslag en sloeg hem zijn hoofd af. Op deze manier wordt David vaak afgebeeld; met het hoofd van Goliath in de hand. Migelangelo's representatie van David werd gemaakt in opdracht van de Florentijnse edelman Piero Soderini. Michelangelo zag af van alle attributen, zoals het zwaard en het afgehakte hoofd van Goliath. Daarom wordt aangenomen, dat het moment vlak voor de dodelijke worp met de steen is uitgebeeld. Anders dan in vroegere beelden zoals van Donatello of Verrocchio, waarin David nog een normale jongen was, is hij in de visie van Michelangelo een reus geworden. Zijn atletische gestalte is achterover staand weergegeven. Details als de enorm grote rechterhand wijzen op zijn kracht en vastbeslotenheid. Zelfbewust en standvastig kijkt de toekomstige koning van Israël zijn tegenstander aan. Met zijn linkerhand heeft hij zijn slinger over zijn schouder gelegd. Het beeld werd, als eerste meer dan levensgrote figuur sinds de Oudheid, voor het Palazzo Vecchio geplaatst en kreeg hiermee een politieke betekenis. Het beeld werd het zinnebeeld van de vrijheidslievende, republikeinse mentaliteit van de stad.

David versloeg Goliath met Hollands Next Topmodel.

Foto's op de schouw bij zijn ouders tonen David toen hij nog een normale jongen was, nu is hij iemand met aanzien. De bladen staan er vol van; die foto van zijn atletische lichaam nonchalant achterover staand, met zijn enorme hand zijn bondjas over de schouder gelegd, en je weet wat ze zeggen over mannen met grote handen! Zelfbewust en standvastig kijkt de toekomstige koning van de catwalk zijn tegenstander aan, klaar voor de genadeslag. Dit beeld werd als eerste levensgrote billboard voor het paleis op de Dam geplaatst. Het werd het zinnebeeld van de roemzuchtige, narcistische mentaliteit van de stad.

Surrealisme

Titel: Gradiva
Maker: Salvador Dalí
Datering:1931

Stijl/stroming: Surrealisme

De Surrealisten hekelden de bestaande burgerlijke waarden en normen, ze verwierpen de conventies van de maatschappij en alle traditionele uitingen die voortkwamen uit deze maatschappij. Zij zochten naar nieuwe ijkpunten en waarden. Dit uitte zich onder andere in de verering van personen die zij als voorlopers beschouwden. Sigmund Freud, Len Trotsky, Lautrémont, Giorgio de Chirico behoorden tot hun voorbeelden. Ze wilden de maatschappij diepgaand veranderen door de mensen te bevrijden van de dwang van de logica en de rede. Het surrealisme zou de grenzen overbruggen tussen de uiterlijke wereld en de wereld van de psyche. Door deze verbintenis zou er een absolute realiteit ontstaan, een surrealiteit. Zij wilden dit bereiken door het onderbewuste een centrale rol te geven in het leven d.m.v. de kunst. De droom, hallucinaties, het wonderbaarlijke en de menselijke geest stonden volop in hun belangstelling. Deze tekening/schilderij van Salvador Dalí is gebaseerd op het verhaal van Gradiva, geanalyseerd door Freud in zijn boek Delusion and Dream in Jensen's Gradiva. Het is een verhaal over een archeoloog die verliefd wordt op een vrouw die hij ziet in een rotsen reliëf. Gradiva werd vaker gebruikt in de surrealistische stroming, zij stond voor vooruitgang en zelfbewustzijn.

Cultuur is tegenwoordig heel toegankelijk voor iedereen. Sinds de komst van de fotografie is cultuur ook steeds makkelijker deelbaar met anderen. Hoeveel foto's met op de achtergrond hetzelfde kunstwerk zijn er wel niet in het gemiddelde fotoalbum te vinden? Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het om waar je geweest bent of om het feit dát je er geweest bent? Veel mensen kijken niet veel verder dan wat er erover in het "boekje" staat geschreven. We hoeven niet meer ondekken, een ander heeft dat al voor ons gedaan.

Feminisme

Titel: De moeder van Marie kan méér
Joke: Joke Smit
Datering:1971-1975

In de gebundelde verhalen van het boek De moeder van Marie kan méér beschrijft Joke Smit de frustratie van getrouwde vrouwen die meer wilden dan een bestaan als moeder en huisvrouw. Smit had vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in de maatschappij. Ze pleitte ervoor dat zowel mannen als vrouwen dertig uur per week zouden kunnen werken. Dit zou het mogelijk maken allerlei onbetaalde zorgtaken en huishoudelijk werk te verdelen. Joke Smit brak 1967 definitief door met het artikel Het onbehagen bij de vrouw. Algemeen wordt dit artikel gezien als het begin van de tweede feministische golf in Nederland. De Tweede Golf is de benaming voor de heropleving van het feminisme in de jaren 60, 70 en 80.

De tweede feministische golf heeft veel veranderd in onze samenleving maar het gedachtegoed van de vrouw van toen is in deze tijd ver te zoeken. In de jaren 60, 70 en 80 waren het de vrouwen die hard streden voor de emancipatie, nu is het het kabinet die de emancipatie wil bevorderen. De Volkskrant van 29 oktober jl. meldt dat het kabinet wil dat vrouwen langer gaan werken, maar dat vrouwen daar helemaal geen zin in hebben. De meeste vrouwen zijn heel tevreden met hun parttime baan. Uit het onderzoek 'Deeltijd (g)een probleem', van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat slechts één op de tien vrouwen meer wil werken, twee op de tien willen dat eventueel. Gemiddeld willen vrouwen dan twee uur meer werken: 20 in plaats van 18. Als Joke Smit in deze tijd had geleefd zag het boek De moeder van Marie kan méér er waarschijnlijk heel anders uit want de vrouwen van nu willen niet méér. Toch is het geen gestreden strijd geweest want doordat vrouwen toen zo hard gevochten hebben, hebben de vrouwen van nu de vrijheid om te kiezen. En als dat dan de 20 uurige werkweek is of helemaal geen baan, tja…de keuze is vrij.