Portfolio boek alfa

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Tijd

 1. Kalendertijd
 2. Het verhaal speelt zich af in oorlogstijd. Waarschijnlijk dus tijdens 1940 en 1945, maar we hebben hier te maken met een nouveau roman dus in feite is er geen beperking van tijd.

 3. De verteltijd
 4. Het boek telt 143 bladzijden en ik heb het gelezen in ongeveer vier uur.

 5. De vertelde tijd
 6. De vertelde tijd is ongeveer één seconde. Het boek gaat over de bewustzijnsseconde. Alle gedachten van de schildwacht spelen zich af gedurende die ene seconde. Maar zoals al gezegd, is er geen beperking van tijd.

 7. Epische tijd
 8. De vertelde tijd is veel kleiner dan de verteltijd. De epische tijd is dus traag. In het boek alfa wordt één seconde verteld in 143 pagina's.

 9. De fasentijd
 10. In het boek alfa wordt zeer weinig weggelaten van wat er tijdens die ene seconde gebeurt. We vernemen de gedachten, herinneringen, angsten,…van de schildknaap.

 11. W.W- tijd
 12. De werkwoorden staan in de OTT. Ook al de fragmenten uit het verleden en de toekomst werden geschreven in de tegenwoordige tijd. Dit komt omdat we in het boek alfa te maken hebben met een simultane nu-situatie met daarrond situaties uit het verleden en de toekomst. Alles is nu, er is geen verleden en geen toekomst. Je verleden bepaalt immers je heden en in het heden ben je je al bewust van je toekomst. In dit nu is alles aanwezig, zo bepalen bijvoorbeeld frustraties uit het verleden het ik-beeld van het personage. Ook de vragen die hij zichzelf stelt als hij met zijn toekomst bezig is, vinden nu plaats.

  De fragmenten over de jeugd van de schildwacht kunnen we niet als herinneringen beschouwen want Michiels heeft ze zo geplaatst dat ze net zoals alle andere fragmenten deel uit maken van het heden. Er is geen verschil tussen bijvoorbeeld: hop bidden en hop zwijgen en hop spelen en hop ophouden met spelen en hop aan het bord en hop je les en hop je kneukels en hop de armen omhoog en hop de armen omlaag en voort met hop bidden en hop zwijgen en hop zingen…. en links-rechts links-rechts links-rechts en in de pas het stappen van de laarzen over het land, kolonnes van laarzen, legers van lichamen die in beweging waren gekomen en die, nu ze eenmaal in beweging waren, al lang geen lichamen meer waren, laarzen waren, stappen waren, gehoorzaamheid waren…

  Omdat er geen echt verschil is tussen de bevelen, verdwijnt ook het verschil tussen het heden en het verleden.

 13. Chronologie

Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Zo is er bijvoorbeeld de inleiding en het echte verhaal. In feite gaat de inleiding over hetzelfde als het verhaal. Het echte verhaal is dan ook weer opgesplitst in allemaal fragmenten. Deze fragmenten kan men weer indelen in de schildwacht sequenties en het corpus ( tekst zonder aanhangsels). Het corpus bestaat uit flashbacks en flashforwards terwijl de schildwachtsequenties het heden bevatten.

Voorbeelden van schildwachtsequenties:

 • Pagina 13 bovenaan
 • Dit ene ogenblik, dit ene ondeelbare lange ogenblik kromp de wereld, de niet-wereld, de niet-meer-wereld samen binnen het smalle vierkant van zijn gezichtsveld: toen triomfeerde het kleine huilen van het jongetje in het grote huilen van de straat, van de stad, van de wegen naar de stad en uit de stad en naar de steden verderop, het kleine huilen in het grote huilen van de trams die immer nog voorbijschokten, van de legercamions die toeterend op elkaar inreden…

 • Pagina 73 onderaan
 • En was dit alles erger: het schudden van de aarde onder zijn voeten, het leeglopen van de stad rondom hem, het dreunen hoog in de lucht daarboven, en erger nog en luider dan het dreunen het links-rechts links-rechts links-rechts van de laarzen over het plein, door de straten, over het land….

 • Pagina 103 halfweg
 • Dan leek een adempauze lang alle geweld te zijn uitgewoed: weer stonden de huizen rondom in aarde die niet beefde, het ploffen en dreunen aan de hemel had opgehouden, ook het links-rechts van de laarzen over het plein, de sirenes zwegen en de laatste tram was nu om de bocht verdwenen, en in de stilte die neerzeeg over de straten en die toch geen stilte was, niet meer was dan een adempauze van niet-meer-beven en niet-meer-dreunen en niet-meer-huilen, in dit ondeelbare ogenblik schoof de uittocht aan hem voorbij alsof de stad die leegliep ook ineens een stad was zonder monden….

 • Pagina 124 halfweg
 • Zodat hij een paar tellen lang moest vechten tegen het water dat zijn ogen vulde, maar dan werd hij zich opnieuw bewust van het geweer dat loodzwaar aan zijn schouder hing, en van de pijn die dwars door zijn schouder boorde en heviger werd, gelijk ook de andere pijnen heviger werden….

 • Andere voorbeelden:
 • Pagina 131 halfweg: het getrappel van de paarden

  Pagina 132 halfweg: ze stond aan het kruispunt

  Voorbeelden van het corpus:

 • Pagina 17 halfweg
 • Ik wil ervandoor ervandoor ervandoor : en immer nog huilde hij niet, nog altijd niet, alleen zijn knietjes hield hij verbeten tegen elkaar gedrukt. Hij had zijn broekje laten zakken opdat het echt zou lijken moesten ze komen om hem te verrassen en mogelijk werd het ook echt, straks, direct, hij wist het nog niet. Hij kneep zijn hele lichaampje dicht…

 • Pagina 42 halfweg
 • En behoedzaam zei hij : "dag!" Dag, zei hij, maar ze horde niet, en hij zei het nog eens, niet te luid, en toen ze nog steeds niet antwoordde liep hij wat dieper de kamer in en hij bleef staan bij het tafeltje met het crucifix op en met aan weerszijden van het crucifix kaarsen die brandden en even stak hij de hand uit naar het palmtakje bovenop het kopje met het gewijde water erin….

 • Pagina 75 onderaan
 • Als voor het eerst weer de hand van het meisje voelen op zijn huid en luisteren naar het praten van haar hand en zeggen: "achttien", omdat ze vroeg hoe oud hij nu was hoewel ze toch heel goed wist hoe oud hij was….

 • Pagina 108 driekwart
 • Je luistert niet Schram, ik zeg je wat en je doet maar of ik min mond niet heb opengedaan, je praat aan een stuk door tot de vrouw die een runderlap heeft besteld en nu een beetje verstrooid en verlegen het geld neertelt o het glas van je toonbank en je geeft haar een knipoogje en je zegt dat zij een koopje gedaan heeft en dat zij er knap en jong uitziet, dat zij er iedere dag weer jonger uitziet …

 • Andere voorbeelden

Pagina 125 onderaan: en natuurlijk ging hij naar haar toe

Pagina132 bovenaan: Nu liep er een oud vrouwtje

Pagina132 driekwart: hij hoorde het allemaal wel

Pagina 141 driekwart: alleen nog het An-An te horen

Bij het corpus zijn de fragmenten tot en met pagina 124 ongeveer flashbacks. Vanaf pagina 125 zijn het flashforwards ( die grotendeels uit flashbacks bestaan. De flashbacks zijn de fragmenten tussen haakjes).

 • Tijdruimtecontinuüm
 • Het tijdruimtecontinuüm is een term die aanduidt dat ruimte en tijd niet twee afzonderlijke dingen zijn, maar gewoon twee aspecten van eenzelfde geheel. Tijd en ruimte vallen dus "samen".

  Stijl

  1. Het woordgebruik
  2. Het woordgebruik is gemiddeld. Er zitten niet echt veel moeilijke woorden in. Er worden wel wat verwijzingen gemaakt naar Christelijke symbolen. Bv. Allervoorzichtigste maagd baden ze bid voor ons Eerwaardige Maagd baden ze bid voor ons Machtige Maagd baden ze bid voor ons Goedertierene Maagd baden ze bid voor ons Spiegel der rechtvaardigheid baden ze bid voor ons Zetel der wijsheid baden ze bid voor ons…

  3. De zinsbouw
  4. Er zijn redelijk veel lange zinnen gebruikt waardoor het soms moeilijk wordt om ze nog te begrijpen. De zinnen kunnen gemakkelijk verspreid worden over enkele pagina's. In deze zinnen komen ook heel veel opsommingen voor. Het bewustzijn wordt immers bepaald door de behoefte van het bewegen en van het niet-bewegen. In het boek alfa roept elke beweging een tegenbeweging op. In elke situatie die zich voordoet is er een soort van onbeslistheid. Deze onbeslistheid ligt op zijn beurt dan weer aan de basis van het opsommend ritme in veel fragmenten.

   Voorbeeld van het opsommend ritme: De zon, de maan, de sterren, de planeten die ik ken en de planeten die ze me nog niet geleerd hebben, en de seizoenen horen mij toe, de lente , de zomer, de herfst, de winter en ook de wolken, de regen, de hagel, de sneeuw, de vorst, de ijzel, de donder, de bliksem, de rivieren en de stromen horen mij toe….

  5. Registers
  6. Het meest gebruikte is dagelijks.

  7. Taalgebruik
  8. Het hele boek wordt bijna in Algemeen Nederlands geschreven.

  9. Kenmerkend voor het boek alfa

   Het boek alfa laat de binnenkant van de bewustzijnsseconde taal worden. De werkelijkheid die we leren kennen is niet echt, we leren bijvoorbeeld niets bij over WOII of over soldaten. In dit boek schept Ivo Michiels een taalwerkelijkheid. Alles is taal geworden maar dit staat allemaal op zichzelf. Er is geen referent meer. Ivo Michiels schept iets maar alleen jouw eigen woorden kunnen het tot leven brengen. Er is geen verwijzing naar de buitenwereld. In feite vindt Michiels telkens weer het woord-als-ding, de taal-als-gebeuren uit.

  • Logica en rede zijn ver te zoeken in het boek. In het boek alfa heeft Ivo Michiels er ook bewust voor gekozen om de interpunctie te beperken, hierdoor ontstaat er een wereld op zichzelf, de zogenaamde taalwerkelijkheid. De taal komt hier dus in de plaats van de werkelijkheid. Taal is de werkelijkheid. De letter A staat hier voor het begin van deze taalwerkelijkheid. Maar de letter A staat ook gelijk met het begin van het leven. Taal krijgt steeds meer een cruciale rol. Alles wordt teruggebracht tot tekst, ook de tijd, ruimte en de herinnering. Al wat Michiels ervaart en beleeft, wordt eigenlijk pas werkelijkheid tijdens het schrijven. Men zou dus kunnen zeggen dat de taalcreatie primair is en niet de inhoud. Er is in dit boek geen fabel en dat betekent dat er dus ook geen verhaal is. Het boek gaat niet noodzakelijk over iets. De taalcreatie daarentegen is wel primair, door het gebruik van juiste woorden, uitdrukkingen, metaforen en verbanden ontstaat er iets.
  • De tot chaos versplinterde werkelijkheid wordt dus herboren als taalwerkelijkheid. Tijdens het modernisme was er een consequent verhaal. In dit boek is er geen groot verhaal meer, men draagt niet meer dezelfde gedachte uit. De werkelijkheid versplintert. Michiels heeft dan geprobeerd om iets nieuws te creëren van de brokstukken maar hij kan de wereld niet veranderen. Hij kan alleen de taalwerkelijkheid veranderen. De roman is geen weergave meer van de werkelijkheid maar een collage van fragmenten waarmee de taal een eigen, nieuwe werkelijkheid schept. Deze nieuwe werkelijkheid is niet langer herkenbaar en onmogelijk om te zien. Ivo Michiels en andere experimentele schrijvers vonden dat ons taalgebruik vervuild en gemanipuleerd was. Daarom gingen deze schrijvers de onzuivere tekstelementen terug monteren tot collages waarin taalmanipulaties voor de ogen van de lezer werden uitgevoerd.
  • In het boek alfa is geen sprake van een klassiek verhaal met logische opbouw en begin- en eindpunt. Dit verhaal is vervangen door gelijktijdig aanwezige nu-momenten. Het boek alfa verloopt dus eigenlijk over tientallen associatief verbonden nu-momenten. Deze momenten zijn verschillende gedachten maar toch ze omarmen elkaar, lopen ze in elkaar over.
  • Die nu-momenten worden typografisch afgebakend. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 50 momenten.
  • Het boek alfa kent geen innerlijke monoloog, wel een stream of consciousness. Bij een innerlijke monoloog moet men een bewustzijn hebben dat duidelijk te plaatsen is in tijd en ruimte. Maar hier hebben we te maken met een tijdruimtecontinuüm. Er is geen duidelijk bewustzijn. Er zijn alleen maar gedachten die rond een soort van kern draaien. We hebben hier ook te maken met een onderbroken bewustzijnsstroom. De fragmenten zijn zodanig gemanipuleerd dat er geen sprake meer is van één bewustzijnsstroom. In het boek alfa rekent Ivo Michiels af met wat tot dan toe gebruikelijk was, hij breekt volledig met de traditionele roman. Het boek alfa geeft geen werkelijkheid weer. Het boek creëert zijn eigen werkelijkheid. Ivo Michiels bouwde een hele nieuwe wereld in woorden op waar de twijfelsituatie het uitgangspunt van is.
  • In het boek is er ook sprake van dialoog, al is het maar de dialoog tussen de verhalende fragmenten en de meer experimentele fragmenten, de dialoog tussen heden en verleden.
  • Michiels zelf ziet het bestaan als een grote stroom en die stroom gaat maar door en door. Wij maken deel uit van een moment 'stroom'. Deze visie is ook terug te vinden in het boek alfa.

  Balansverslag

  Op zich denk ik dat mijn leesgedrag geen echte wonderbaarlijke veranderingen heeft doorgemaakt. Begin vorig jaar zat ik in Frankrijk met AFS en daar las ik voornamelijk eenvoudige Franse boeken om de taal beter te leren. Tijdens mijn verblijf in Frankrijk heb ik zo bijvoorbeeld een boek van Amélie Nothomb gelezen waarvan de titel mij op dit moment ontglipt. Ik begreep de woorden wel in dit boek maar de diepere betekenis ontging mij een beetje. Dit was het zelfde bij het boek alfa dat we zeer recent hebben moeten lezen. In het begin vond ik het boek alfa maar niks. Dit kwam grotendeels omdat ik er niet echt veel van begreep. Nu, na het afwerken van mijn portfolio, begrijp ik er iets meer van maar het grootste deel is mij nog steeds een raadsel. Toch was het goed dat we verplicht werden dit boek te lezen. Ik zou het nooit uit mezelf gekozen hebben maar het heeft mij wel geleerd om soms een boek ook eens op een heel andere manier te lezen. De rest van de boeken die ik voor mijn portfolio's gelezen heb waren voornamelijk klassiekers uit de 19de eeuw. Zo heb ik vorig jaar bijvoorbeeld Wuthering Heights gelezen van Emily Brontë. Ik vond dit een zeer mooi boek, wel met een tragisch verhaal. Maar toch heeft dit boek mij aangezet om boeken uit dezelfde periode te lezen. Daarom heb ik dit jaar boeken als Persuasion van Jane Austen en Jane Eyre van Charlotte Brontë gelezen. Ook deze boeken vond ik heel fijn om te lezen, ze zijn vlot geschreven en hebben vaak een romantische plot. Vooral de boeken van Jane Austen behoren om deze reden tot mijn favorieten. Jane Austen weet heel goed hoe ze de gevoelens van 19de eeuwse vrouwen moet verwoorden. Toen Pride and Prejudice tot een van de mogelijkheden behoorde om te bespreken voor het vak Engels, was de keuze dan ook snel gemaakt. Dit jaar moesten we ook nog een toneelstuk lezen. En ook hier ging een wereld voor mij open. Voor Suiker en Twelfth Night van Shakespeare, had ik nog nooit een toneel stuk gelezen. Ook nu zou ik nooit een toneelstuk uitgekozen hebben om te lezen als ontspanning, maar ik was aangenaam verrast. Twelfth Night zit immers vol met verassende en ingewikkelde verhaallijnen, grappige dialogen en veel verwarring. Al deze elementen zorgden ervoor dat het stuk een vrolijke noot kreeg en heel aangenaam was om te lezen.

  De overige boeken die ik de laatste twee jaar gelezen heb waren vooral bedoeld als ontspanning. Het zijn dat ook geen boeken die binnen de categorie literatuur vallen. Na een vermoeiende dag lees ik het liefst een boek waar je niet te veel moet bij nadenken en waar je je gewoon kan laten meeslepen in het verhaal. Een ander soort boeken dat ik graag lees zijn waargebeurde verhalen omdat de situaties vaak heel herkenbaar zijn. Maar deze boeken las ik al graag voor de afgelopen twee jaar dus mijn stijl is echt niet noemenswaardig veranderd. Het enige wat veranderd is, is dat ik momenteel eerder naar klassiekers zal grijpen die ik voordien misschien zou laten staan omdat ze toch redelijk zware literatuur leken.